SKDomov ENHome     linkedin
FAQ – Zvýhodnené vývozné úvery

FAQ – Zvýhodnené vývozné úvery

Pre koho sú zvýhodnené vývozné úvery určené?

Zvýhodnené vývozné úvery sú určené pre slovenských exportérov, ktorí plánujú realizovať rozvojové projekty v spolupráci s verejnými odberateľmi v oprávnených krajinách.

Aké sú základné podmienky poskytnutia zvýhodnených vývozných úverov?

Zvýhodnený vývozný úver je vývozný odberateľský úver so splatnosťou dlhšou ako dva roky, poskytnutý za podmienok upravených v slovenskej a európskej legislatíve, a to na financovanie vývozu tovarov a služieb zo SR  do partnerskej krajiny, financovaný alebo poistený EXIMBANKOU SR, poskytnutý za podmienok výhodnejších ako komerčné vývozné odberateľské úvery. Platí nasledovné:

 1. Slovenský exportér - exportérom je subjekt so sídlom alebo bydliskom a miestom podnikania na území SR, ktorý za zmluvne dohodnutých podmienok vyrába tovary určené na vývoz alebo poskytuje služby určené na vývoz, alebo vyváža tovary alebo služby. Exportér by mal mať preukázateľné skúsenosti vo svojom odbore pôsobenia a nemal by mať dlhy voči štátu.
 2. Preukázateľný rozvojový aspekt – viď otázku čo je rozvojový aspekt.
 3. Slovenský podiel – exportný projekt spĺňa minimálny slovenský podiel v hodnote 50% z  celkových nákladov na realizáciu projektu, čo predstavuje všetky dodávky tovarov a služieb zo SR, vrátane pridanej hodnoty vytvorenej na Slovensku a marže exportéra, všetky finančné náklady uhradené na Slovensku, ako aj hodnotu poistnej prémie (vstupuje tu samotný slovenský podiel kontraktu, ako aj ďalšie náklady – právne služby, poistenie, dopravné náklady, bankové poplatky, atď.).
 4. Zahraničný verejný odberateľ - štátny orgán partnerskej krajiny, jednotka územnej samosprávy partnerskej krajiny, právnická osoba so sídlom v partnerskej krajine, v ktorej má vyššie uvedené výlučnú majetkovú účasť, právnická osoba so sídlom v partnerskej krajine, ktorá nie je podnikateľom a mimovládna organizácia so sídlom v partnerskej krajine, ktorá za zmluvne dohodnutých podmienok dováža tovary alebo služby zo SR. Zahraničným verejným odberateľom je aj iná právnická osoba ako je uvedené v prvej vete, ak za ňu akceptovateľnou formou ručí partnerská krajina alebo ministerstvo partnerskej krajiny.
 5. Partnerská krajina – krajina oprávnená prijímať zvýhodnené vývozné úvery v súlade s podmienkami OECD, Strednodobou stratégiou rozvojovej spolupráce SR a aktuálnou angažovanosťou EXIMBANKY SR. Krajiny 7. rizikovej skupiny OECD budú posudzovane osobitne so zreteľom na aktuálnu úverovú angažovanosť EXIMBANKY SR.

Čo je rozvojový aspekt?

V zmysle § 12 zákona 392/2015 Z.z. o  rozvojovej spolupráci a o zmene a doplnení niektorých zákonov možno zvýhodnený vývozný úver poskytnúť najmä na účely rozvoja infraštruktúry a nových technológií, ochrany životného prostredia, regionálneho rozvoja a podpory zamestnanosti v partnerskej krajine okrem obmedzení podľa osobitného predpisu. Zvýhodnené vývozné úvery sa neposkytujú na verejné alebo súkromné projekty, ktoré by mali byť za normálnych okolností komerčne životaschopné, ak by boli financované za trhových podmienok alebo za podmienok dohody. Základné kritériá oprávnenosti projektov pre podporu v rámci nástroja zvýhodnených vývozných úverov, ako aj odporúčania ohľadne posudzovania environmentálnych a sociálnych dopadov, sú stanovené v OECD Arrangement on Officially Supported Export Credits (Konsenzus OECD), ktorý bol transponovaný do európskej legislatívy a je tak pre členské štáty EÚ záväzný.

V úvodnej fáze predloženia projektu bude exportér povinný vypracovať dotazník, ktorý bude okrem iného obsahovať popis:

 • strategického ukotvenia projektu (či je projekt v súlade s reformnými stratégiami rozvojovej krajiny);
 • východiskovej situácie a problému, ktorý má projekt adresovať (vrátane zhodnotenia rizík, možných duplicít a pod.);
 • dopadov a prínosov na ekonomickú, environmentálnu, ľudsko-právnu a sociálnu oblasť;
 • udržateľnosti výsledkov projektu atď.

Dotazníky budú dané k dispozícii MF SR aj MZVEZ SR na posúdenie predbežného stanoviska k rozvojovému aspektu projektu. Pri posudzovaní rozvojového aspektu berú ministerstvá do úvahy napríklad aj nasledujúce kritériá: relevanciu projektu na základe strategických dokumentov, efektívnosť a uskutočniteľnosť, udržateľnosť a dopad projektu, operačná kapacita a rozvojové skúsenosti exportéra.

Po predbežnej akceptácii rozvojového aspektu na základe dotazníka, bude vykonané detailné posúdenie aspektu v niekoľkých krokoch:

1. Simultánne hodnotenie projektov jednotlivými inštitúciami a externými konzultantmi

 • Posúdenie sociálnych a environmentálnych dopadov projektu EXIMBANKOU SR
 • Posúdenie rozvojového aspektu projektu MF SR (prostredníctvom nezávislého externého konzultanta a/ alebo prostredníctvom partnerskej organizácie v danej krajine)
 • Posúdenie rozvojového aspektu projektu MZVEZ SR (prostredníctvom interných kapacít, siete ZÚ, SAMRS)

Tento krok si kladie za cieľ zhodnotiť východiskovú situáciu a opodstatnenosť realizácie projektu s ohľadom na reálne potreby a stratégie rozvoja partnerskej krajiny, upozorniť na možné riziká a prípadné negatívne dopady projektu a pod. Pôjde o preverenie a rozšírenie informácií poskytnutých exportérom v dotazníku a bodové, ako i slovné zhodnotenie projektu. Výstup všetkých troch hodnotení (spolu s projektom samotným) bude podkladom pre rokovanie medzirezortnej pracovnej skupiny.

2. Zasadnutie pracovnej skupiny pre zvýhodnené úvery a odporúčanie projektu

Zámerom zasadnutia je posúdenie vhodnosti projektu na podporu cez schému zvýhodnených úverov. Pracovná skupina bude pozostávať zo zástupcov MF SR (schvaľovateľ kalkulácie zvýhodnenia), MZVEZ SR (garant agendy rozvojovej spolupráce za SR), MH SR (zodpovedný za exportnú politiku SR ako celok) a za vecne príslušný rezort podľa tematického zamerania projektu. Výstupom stretnutia medzirezortnej komisie bude záznam, ktorý bude slúžiť ako podklad pre vyjadrenie MZVEZ SR pre EXIMBANKU SR o vhodnosti projektu na podporu cez schému zvýhodnených vývozných úverov.

Aké projekty sú prioritné?

Vzhľadom na očakávaný záujem o podporu projektov prostredníctvom zvýhodnených vývozných úverov predpokladáme, že zdroje vyčlenené v štátnom rozpočte na zvýhodnenie budú postačovať, min. v začiatkoch implementácie schémy, na podporu iba obmedzeného počtu projektov ročne. Túto skutočnosť zohľadňujeme nastavením selekčných kritérií, na základe ktorých sa vytvorí v zozname projektov poradie, podľa ktorého budú postupované ďalej do schvaľovacieho procesu. Prioritizácia, resp. predselekcia projektov je nevyhnutná aj vzhľadom na detailnú analýzu rozvojových prínosov projektu, ktorú bude hradiť MF SR, avšak berúc do úvahy hospodárne nakladanie s prostriedkami štátneho rozpočtu ju bude realizovať len pre predschválené projekty. Kritériá prioritizácie projektov sú nasledovné:

 • súlad so Strednodobou stratégiou oficiálnej rozvojovej spolupráce SR 2019-2023:
  • splnenie teritoriálnych priorít
  • splnenie sektorových priorít
  • príspevok k prierezovým témam: životné prostredie a zmena klímy, rovnosť príležitostí
 • skúsenosti a odborné kapacity exportéra na realizáciu projektov predmetného typu:
  • skúsenosť s inými schémami rozvojovej spolupráce – programy UNDP, WB, EBRD, atď.
  • realizácia predchádzajúcich fáz projektu prostredníctvom SlovakAid a MZVEZ SR
 • výška slovenského národného podielu z celkových nákladov na realizáciu projektu –každých 10% hodnoty slovenského podielu nad požadované minimum 50%
 • zabezpečenie úveru – ak je dlžníkom v projekte MF krajiny, alebo je poskytnutá štátna záruka

 Akou formou je úver zvýhodnený?

 • Príspevkom na vyrovnanie úrokových rozdielov
 • Príspevkom na splatenie časti úveru
 • Odkladom splácania istiny (predĺženie grace period), resp. predĺženie doby splácania úveru (nefinančné zvýhodnenie)

Podmienky zvýhodnenia určuje MF SR po prerokovaní s MZVEZ SR tak, aby boli splnené podmienky medzinárodných pravidiel a dosiahnutá úroveň minimálneho zvýhodnenia úveru (35 alebo 50%), pričom pri tomto určení prihliada na vplyv príspevku na splatenie časti úrokov a príspevku na splatenie časti úveru na schodok rozpočtu verejnej správy SR.

Zvýhodnenie nepredstavuje zľavu z hodnoty exportného projektu – ide o zvýhodnenie financovania oproti štandardným komerčným podmienkam financovania. Kalkuláciu zvýhodnenia vypracováva EXIMBANKA SR na základe postupov stanovených v Konsenze OECD, pričom podmienky zvýhodnenia sú individuálne pre každý projekt a reflektujú ako podmienky projektu, tak možnosti financovania a poistenia a obmedzenia štátneho rozpočtu SR.

Ďalšie informácie nájdete:

OECD Arrangement on Officially Supported Export Credits:

Copyright @ 2016 EXIMBANKA SR | Všetky práva vyhradené
Generuje redakčný systém BUXUS CMS spoločnosti ui42.