SKDomov ENHome     linkedin
Užitočné informácie v oblasti poistenia pre MSP

Užitočné informácie v oblasti poistenia pre MSP

Prečo by ste si mali svoje pohľadávky poistiť?

Vďaka poisteniu pohľadávok získate istotu, že za svoj tovar a služby dostanete zaplatené.

VÝHODY POISTENIA POHĽADÁVOK:

  • umožňuje prechod z akreditívu, dokumentárneho inkasa alebo bankovej záruky na hladkú platbu,
  • uľahčuje získanie financovania potrebného pre rozvoj vášho podnikania. Mnohí klienti využívajú poistenie za účelom získania finančných prostriedkov, nakoľko poistená pohľadávka je považovaná za formu kolaterálu (zabezpečenia),
  • zvyšuje Vašu konkurencieschopnosť. Svojim zákazníkom môžete ponúknuť výhodnejšie platobné podmienky a dlhší odklad splatnosti.

Čo mi ponúka poistenie od EXIMBANKY SR ?

EXIMBANKA SR svojimi poistnými produktmi eliminuje riziká z nezaplatenia pohľadávok zo strany zahraničných kupujúcich, ktoré sú spojené s exportnými úvermi.  EXIMBANKA SR umožňuje poistenie zahraničných aj tuzemských pohľadávok.

Úverové poistenie sa veľmi osvedčuje aj pri prieniku na nové trhy. 

EXIMBANKA SR spolupracuje s agentúrami po celom svete, aby zaistila exportérom komplexné služby pri poistení ich obchodných prípadov a je tak schopná zabezpečiť im:

  • veľmi kvalitné ohodnotenie kupujúcich vrátane ich platobnej morálky, a tak môžete bezpečne obchodovať aj na nových teritóriách,
  • pri vyplatení poistného plnenia sa EXIMBANKA SR stáva majiteľom neuhradenej pohľadávky, čím sa poistenému zlepší bonita finančných ukazovateľov.

 

EXIMBANKA SR môže poistiť aj riziká, ktoré obvykle komerčná poisťovňa nepoistí.

Ponúkame široké krytie nielen komerčných, ale aj politických rizík, vrátane poistenia verejných odberateľov do celého sveta.

Rozdelenie úverových rizík

komerčné riziká - sú spôsobené zlou finančnou situáciou, insolventnosťou, alebo bankrotom  kupujúceho, prípadne jeho nevôľou dodržať svoje zmluvné platobné záväzky. Bonita každého kupujúceho sa vyhodnocuje na základe údajov  finančného aj nefinančného charakteru. Následne sa stanovuje jeho schopnosť splácať záväzky;

politické riziká - sú spôsobené zlou ekonomickou, hospodárskou a politickou situáciou štátu zahraničného kupujúceho. Ide o udalosti, ktoré majú z hľadiska kupujúceho povahu vyššej moci (vis major), ako vojna, občianska vojna, revolúcia, povstanie, štátny prevrat, prírodné katastrofy, terorizmus a iné nepokoje, ktoré zabránia kupujúcemu uskutočniť platbu.

Súčasťou politických rizík je aj riziko transferu, keď zahraničný kupujúci dal príkaz k úhrade v banke a zložil dlžnú sumu v lokálnej mene, ale vzhľadom na nedostatok konvertibilnej meny, prípadne vzhľadom na reštriktívne opatrenia štátu (embargo, moratórium) nebolo možné transferovať konvertibilnú menu na účet dodávateľa.

Poistenie politických rizík zahŕňa aj odobratie vývoznej alebo výrobnej licencie, príp. iných povolení potrebných k realizácii podpísaného kontraktu. Ide o také prípady, kde bol zahraničný kontrakt a s ním spojený vývoz po technickej aj obchodnej stránke v súlade so všetkými požadovanými náležitosťami, zvyklosťami a pravidlami medzinárodného obchodu a k zásahu štátu v oblasti licencií prišlo v priebehu plnenia kontraktu.

Za tzv. čisté politické riziko sa považuje prípad, keď vývozný kontrakt je podpísaný s verejným alebo štátnym kupujúcim.

 

Niekedy môžu nastať škody už v období pred samotným splnením kontraktu, ide o tzv. výrobné riziko. V takýchto prípadoch, najmä u strednodobých kontraktov týkajúcich sa investičných celkov a tovarov na špeciálnu objednávku, môže byť škoda spôsobená odstúpením od kontraktu verejným kupujúcim, nedodržaním podmienok kontraktu súkromným kupujúcim, pričom toto nedodržanie bolo spôsobené administratívnym opatrením štátu, vznikom vojnového konfliktu, revolúcie alebo povstania v štáte kupujúceho.

Podporu exportu poľnohospodárskych komodít môže EXIMBANKA SR od 1.1.2018 výlučne so splatnosťami do 18 mesiacov 

Copyright @ 2016 EXIMBANKA SR | Všetky práva vyhradené
Generuje redakčný systém BUXUS CMS spoločnosti ui42.