SKDomov ENHome RUдома     facebook linkedin

Často kladené otázky - Poistenie záruk (Produkt Z)

V akých prípadoch je takéto poistenie najvhodnejšie? FAQ - Poistenie záruk (Produkt Z)
Poistenie je vhodné pri vyžadovaní bankovej záruky zo strany zahraničného kupujúceho. 


Na akú dobu sa poistenie uzatvára?
Dĺžka poistenia sa odvíja od dĺžky trvania záruky. Štandardne ide o obdobie do 2 rokov.


Aké sú základné podmienky poistenia?

 • Jednoznačná povinnosť exportéra poskytnúť kupujúcemu záruku vyplývajúcej z podmienok vývozného kontraktu alebo súťaže.
 • Hodnota vystavenej záruky nepresahuje obvyklý percentuálny podiel z kúpnej ceny rešpektovaný medzinárodnými zvyklosťami pre jednotlivé typy záruk a nie je v rozpore s obchodnými zvyklosťami a pravidlami vydanými Medzinárodnou obchodnou komorou.
 • Financujúca banka sa podieľa na riziku nesplatenia úveru obvykle vo výške:
  • 5 % v prípade neoprávneného čerpania zo záruky;
  • 10 % v prípade oprávneného čerpania zo záruky za ponuku, platbu vopred alebo iného druhu záruky, pokiaľ nemá charakter záruky za dobré vykonanie kontraktu;
  • 20 % pri záruke za dobré vykonanie kontraktu.
 • Naším poslaním je okrem iného podporovať zamestnanosť a rozvoj produkčných kapacít na Slovensku. Z toho dôvodu je slovenský podiel na exporte dôležitým kritériom pri posudzovaní vášho projektu.


Aké riziká kryje poistenie?

Poistenie je zamerané na neobchodovateľné riziká, t.j. také, ktoré komerčné banky a poisťovne nie sú ochotné alebo schopné poistiť. Poistenie kryje:

 • neoprávnené čerpanie zo záruky – bez porušenia povinností vyplývajúcich z kontraktu alebo podmienok súťaže. Zaraďujú sa tu politické a iné nekomerčné riziká – riziko nezaplatenia pohľadávky z politických a administratívnych náhodných alebo ťažko predvídateľných udalostí v krajine kupujúceho ako napr. vojna alebo iný ozbrojený konflikt, terorizmus, nepokoje, štrajky, revolúcie, znárodnenia, embargo, nemožnosť transferu a iné. Zahŕňajú sa tu aj prírodné katastrofy ako povodne alebo zemetrasenia.
 • oprávnené čerpanie zo záruky – z dôvodu, že exportér nesplnil podmienky kontraktu alebo súťaže. Poistenie tohto rizika je voliteľné. Vylúčené z poistenia je napríklad čerpanie zo záruky bez objektívnych ekonomických dôvodov na základe svojvoľného rozhodnutia alebo zrušenie kontraktu vývozcom.


Koľko to bude stáť?
Výška poistnej sadzby závisí od vyhodnotenia rizika krajiny zahraničného kupujúceho a od celkového posúdenia rizika obchodného prípadu.


Akým spôsobom sa uhrádza poistné?

Poistné hradí poistený (banka) na ročnej báze. Zaplatením poistného nadobúda poistná zmluva účinnosť.

Copyright @ 2016 EXIMBANKA SR | Všetky práva vyhradené
Generuje redakčný systém BUXUS CMS spoločnosti ui42.