SKDomov ENHome RUдома     facebook linkedin

Často kladené otázky - Poistenie vývozných odberateľských úverov proti komerčným a politickým rizikám (Produkt D)

V akých prípadoch je takéto poistenie najvhodnejšie? FAQ - Poistenie vývozných odberateľských úverov proti komerčným a politickým rizikám (Produkt D)
Poistenie je vhodné predovšetkým pri veľkých finančných objemoch ako napríklad vývoz strojárskej výroby, priemyselných technológií alebo investičných celkov. 


Na akú dobu sa poistenie uzatvára?
Dĺžka poistenia sa odvíja od dĺžky trvania poskytnutého odberateľského úveru. Štandardne sa odberateľský úver využíva na financovanie stredno a dlhodobých vývozných kontraktov, teda s dĺžkou splatnosti od 2 rokov. V špecifických prípadoch sa vývozný odberateľský úver používa aj pri krátkodobých obchodoch s dĺžkou splatnosti do 2 rokov. 


Aké sú základné podmienky poistenia?

  • 15 % z hodnoty kontraktu musí zahraničný kupujúci zaplatiť priamo vývozcovi pred alebo najneskôr pri dodávke tovaru alebo služieb. Táto podmienka neplatí v prípade, ak lehota splatnosti úveru nepresiahne 2 roky.
  • Časť kontraktu financovaná formou odberateľského úveru môže teda dosiahnuť maximálne 85 % z hodnoty kontraktu. Táto podmienka neplatí v prípade, ak lehota splatnosti úveru nepresiahne 2 roky.
  • Financujúca banka sa podieľa na riziku nesplatenia úveru minimálne 5 % z poskytnutého úveru. Časť svojej spoluúčasti (spravidla polovicu) môže preniesť na exportéra.
  • Podiel lokálnych nákladov (t. j. nákladov majúcich pôvod v krajine kupujúceho) nesmie presiahnuť 30 % celkového objemu kontraktu.
  • Naším poslaním je okrem iného podporovať zamestnanosť a rozvoj produkčných kapacít na Slovensku. Z toho dôvodu je slovenský podiel na exporte dôležitým kritériom pri posudzovaní vášho projektu.


A čo dopad na životné prostredie a sociálne vplyvy prípadu?
EXIMBANKA SR rešpektuje svoje medzinárodné záväzky. Z toho dôvodu pri projektoch s dĺžkou splatnosti úveru nad 2 roky preto posudzujeme ich vplyv na životné prostredie a dodržiavanie ľudských práv projektom dotknutých komunít. Vyhodnocovanie sa začína predložením exportérom vyplneného dotazníka, ktorý je prílohou k žiadosti o poistenie. Po určení závažnosti vplyvu vývozu na životné prostredie váš projekt zaradíme do jednej z troch kategórií (A, B, C) a na základe toho rozhodneme, či vývoz bude posudzovaný odborným posudkom o vplyve vývozu na životné prostredie.


Aké riziká kryje poistenie?

Poistenie je zamerané na neobchodovateľné riziká, t.j. také, ktoré komerčné banky a poisťovne nie sú ochotné alebo schopné poistiť. Poistenie kryje:

  • komerčné riziká – riziko nezaplatenia pohľadávky najmä z dôvodu platobnej neschopnosti príp. platobnej nevôle kupujúceho;
  • politické riziká – riziko nezaplatenia pohľadávky z politických a administratívnych náhodných alebo ťažko predvídateľných udalostí v krajine kupujúceho ako napr. vojna alebo iný ozbrojený konflikt, terorizmus, nepokoje, štrajky, revolúcie, znárodnenia, embargo, nemožnosť transferu a iné. Zahŕňajú sa tu aj prírodné katastrofy ako povodne alebo zemetrasenia.


Koľko to bude stáť?

Výška poistnej sadzby závisí od viacerých faktorov, ako napríklad krajina zahraničného kupujúceho, bonita zahraničného kupujúceho, dĺžka kontraktu, spôsob zabezpečenia platieb, odklad platieb, spoluúčasť financujúcej banky a podobne. Poistná sadzba je pre každý projekt posudzovaná individuálne.


Akým spôsobom sa uhrádza poistné?

Poistné hradí poistený (banka) jednorazovo vopred. Zaplatením poistného nadobúda poistná zmluva účinnosť.

Copyright @ 2016 EXIMBANKA SR | Všetky práva vyhradené
Generuje redakčný systém BUXUS CMS spoločnosti ui42.