SKDomov ENHome RUдома     facebook linkedin

Často kladené otázky - Poistenie vývozných dodávateľských úverov (Produkt C)

V akých prípadoch je takéto poistenie najvhodnejšie? FAQ - Poistenie vývozných dodávateľských úverov (Produkt C)
Poistenie je vhodné predovšetkým pri väčších finančných objemoch ako napríklad vývoz strojárskej výroby alebo investičných celkov. Záleží len na exportérovi, poistenie nie je sektorovo obmedzené. 


Na akú dobu sa poistenie uzatvára?
Dĺžka poistenia sa odvíja od dĺžky trvania poskytnutého dodávateľskéhoo úveru. Dodávateľský úver sa využíva na financovanie stredno a dlhodobých vývozných kontraktov, teda s dĺžkou splatnosti nad dva roky.


Aké sú základné podmienky poistenia?

  • Poistenie sa realizuje:
    • formou rámcovej poistnej zmluvy pri pravidelne sa opakujúcich vývozoch (revolvingový úverový limit);
    • formou poistnej zmluvy pri jednorazových vývozoch.
  • Výška spoluúčasti na poistnej udalosti je minimálne 10 % a stanovuje sa na základe konkrétneho obchodného prípadu.
  • Poistné plnenie je možné vinkulovať v prospech tretej strany (napr. vašej banky).
  • Naším poslaním je okrem iného podporovať zamestnanosť a rozvoj produkčných kapacít na Slovensku. Z toho dôvodu je slovenský podiel na exporte dôležitým kritériom pri posudzovaní vášho projektu.


A čo dopad na životné prostredie a sociálne vplyvy prípadu?
EXIMBANKA SR rešpektuje svoje medzinárodné záväzky. Z toho dôvodu pri projektoch s dĺžkou splatnosti úveru nad 2 roky preto posudzujeme ich vplyv na životné prostredie a dodržiavanie ľudských práv projektom dotknutých komunít. Vyhodnocovanie sa začína predložením exportérom vyplneného dotazníka, ktorý je prílohou k žiadosti o poistenie. Po určení závažnosti vplyvu vývozu na životné prostredie váš projekt zaradíme do jednej z troch kategórií (A, B, C) a na základe toho rozhodneme, či vývoz bude posudzovaný odborným posudkom o vplyve vývozu na životné prostredie.


Aké riziká kryje poistenie?

Poistenie je zamerané na neobchodovateľné riziká, t.j. také, ktoré komerčné banky a poisťovne nie sú ochotné alebo schopné poistiť. Poistenie kryje:

  • komerčné riziká – riziko nezaplatenia pohľadávky najmä z dôvodu platobnej neschopnosti príp. platobnej nevôle kupujúceho;
  • politické riziká – riziko nezaplatenia pohľadávky z politických a administratívnych náhodných alebo ťažko predvídateľných udalostí v krajine kupujúceho ako napr. vojna alebo iný ozbrojený konflikt, terorizmus, nepokoje, štrajky, revolúcie, znárodnenia, embargo, nemožnosť transferu a iné. Zahŕňajú sa tu aj prírodné katastrofy ako povodne alebo zemetrasenia.


Koľko to bude stáť?

Výška poistnej sadzby závisí od viacerých faktorov ako krajina zahraničného kupujúceho, bonita zahraničného kupujúceho, dĺžka kontraktu, platobné podmienky a podobne. Poistná sadzba je pre každý projekt posudzovaná individuálne.


Akým spôsobom sa uhrádza poistné?

Poistné hradí poistený jednorazovo vopred. Zaplatením poistného nadobúda poistná zmluva účinnosť.

Copyright @ 2016 EXIMBANKA SR | Všetky práva vyhradené
Generuje redakčný systém BUXUS CMS spoločnosti ui42.