SKDomov ENHome RUдома     facebook linkedin

Často kladené otázky - Poistenie úveru súvisiaceho s investíciou slovenských právnických osôb v zahraničí (Produkt Ik)

V akých prípadoch je takéto poistenie najvhodnejšie? FAQ - Poistenie úveru súvisiaceho s investíciou slovenských právnických osôb v zahraničí (Produkt Ik)
Poistenie je vhodné predovšetkým pri väčších finančných objemoch a dlhodobejších investíciách, pri ktorých je potrebné financovanie od banky.


Na akú dobu sa poistenie uzatvára?
Dĺžka poistenia sa odvíja od dĺžky trvania úveru, pričom ten je obvykle dlhodobý, čiže presahuje dobu 3 rokov.


Aké sú základné podmienky poistenia?

 • Investícia musí predstavovať dlhodobý záväzok investora na dobu dlhšiu ako 3 roky
 • Zisky investora sú závislé iba na výkonoch zahraničnej spoločnosti a na výnosoch z investície
 • Investícia musí byť v súlade s existujúcim právnym poriadkom hostiteľského štátu a investor aj zahraničná spoločnosť získali potrebné povolenie administratívnych orgánov hostiteľského štátu
 • Investícia musí byť čiastočne financovaná z vlastných zdrojov, a to minimálne 15 % z hodnoty investície. Požiadavka na výšku vlastných zdrojov vychádza z charakteru individuálneho projektu.
 • Financujúca banka sa podieľa na riziku nesplatenia úveru minimálne vo výške:
  • 2,5 % v prípade politických rizík;
  • 5 % v prípade komerčných rizík.


A čo dopad na životné prostredie a sociálne vplyvy prípadu?
EXIMBANKA SR rešpektuje svoje medzinárodné záväzky. Z toho dôvodu pri projektoch s dĺžkou splatnosti úveru nad 2 roky preto posudzujeme ich vplyv na životné prostredie a dodržiavanie ľudských práv projektom dotknutých komunít. Vyhodnocovanie sa začína predložením exportérom vyplneného dotazníka, ktorý je prílohou k žiadosti o poistenie. Po určení závažnosti vplyvu vývozu na životné prostredie Váš projekt zaradíme do jednej z troch kategórií (A, B, C) a na základe toho rozhodneme, či vývoz bude posudzovaný odborným posudkom o vplyve vývozu na životné prostredie.


Aké riziká kryje poistenie?

Poistenie je zamerané na neobchodovateľné riziká, t. j. také, ktoré komerčné banky a poisťovne nie sú ochotné alebo schopné poistiť. Poistenie kryje:

 • politické riziká – riziko nezaplatenia pohľadávky z politických a administratívnych náhodných alebo ťažko predvídateľných udalostí v krajine kupujúceho ako napr. vojna alebo iný ozbrojený konflikt, terorizmus, nepokoje, štrajky, revolúcie, znárodnenia, embargo, nemožnosť transferu, diskriminačné opatrenia vlády a iné. Zahŕňajú sa tu aj prírodné katastrofy ako povodne alebo zemetrasenia.
 • komerčné riziká – riziko nezaplatenia pohľadávky najmä z dôvodu platobnej neschopnosti príp. platobnej nevôle dlžníka.


Koľko to bude stáť?
Výška poistnej sadzby závisí od viacerých faktorov, akými sú napr. krajina investície, dĺžka trvania investície, spôsob zabezpečenia investície a podobne. Poistná sadzba je pre každý projekt posudzovaná individuálne.


Akým spôsobom sa uhrádza poistné?

Poistné hradí poistený (banka) jednorazovo vopred. Zaplatením poistného nadobúda poistná zmluva účinnosť.

Copyright @ 2016 EXIMBANKA SR | Všetky práva vyhradené
Generuje redakčný systém BUXUS CMS spoločnosti ui42.