SKDomov ENHome RUдома     facebook linkedin

Často kladené otázky - Poistenie úveru na financovanie výroby určenej na vývoz (Produkt F)

V akých prípadoch je takéto poistenie najvhodnejšie? FAQ - Poistenie úveru na financovanie výroby určenej na vývoz (Produkt F)
Poistenie je vhodné predovšetkým ako pripoistenie k štandardnému poisteniu úhrady pohľadávok z nadväzujúceho vývozného kontraktu, pričom samotná výroba je hradená z bankového úveru na to určeného.


Na akú dobu sa poistenie uzatvára?
Doba poistenia závisí od lehoty splatnosti predexportného úveru, ktorý je predmetom poistenia a zvyčajne nie je dlhšia ako 4 roky.


Aké sú základné podmienky poistenia?

 • Podmienkou na získanie poistenia je:
  • zabezpečenia úhrad pohľadávok z nadväzujúceho vývozného kontraktu (produkty A, B, ABT, C, D);
  • poistenie výrobného rizika proti riziku zrušenia kontraktu zo strany zahraničného kupujúceho (produkt E);
  • poistenie priemyselných rizík, napr. živelné pohromy, zodpovednosť za škodu, prerušenie prevádzky a ušlého zisku.
 • Výška poisteného úveru závisí od dĺžky nadväzujúceho vývozného úveru, a to nasledovne:
  • ak je vývozný úver splatný do 2 rokov, je hodnota úveru na financovanie výroby na vývoz maximálne do 85% hodnoty vývozného kontraktu;
  • ak je vývozný kontrakt splatný nad 2 roky, je hodnota úveru na financovanie výroby na vývoz maximálne do 75 % hodnoty vývozného kontraktu a 15 % hodnoty kontraktu musí byť uhradených platbou vopred.
 • Spoluúčasť na poistnom plnení predstavuje obvykle 20 %
 • Naším poslaním je okrem iného podporovať zamestnanosť a rozvoj produkčných kapacít na Slovensku. Z toho dôvodu je slovenský podiel na exporte dôležitým kritériom pri posudzovaní vášho projektu.


A čo dopad na životné prostredie a sociálne vplyvy prípadu?
EXIMBANKA SR rešpektuje svoje medzinárodné záväzky. Z toho dôvodu pri projektoch s dĺžkou splatnosti úveru nad 2 roky preto posudzujeme ich vplyv na životné prostredie a dodržiavanie ľudských práv projektom dotknutých komunít. Vyhodnocovanie sa začína predložením exportérom vyplneného dotazníka, ktorý je prílohou k žiadosti o poistenie. Po určení závažnosti vplyvu vývozu na životné prostredie váš projekt zaradíme do jednej z troch kategórií (A, B, C) a na základe toho rozhodneme, či vývoz bude posudzovaný odborným posudkom o vplyve vývozu na životné prostredie.


Aké riziká kryje poistenie?

Poistenie je zamerané na neobchodovateľné riziká, t. j. také, ktoré komerčné banky a poisťovne nie sú ochotné alebo schopné poistiť. Poistenie kryje riziko neschopnosti vývozcu splniť podmienky vývozného kontraktu z dôvodu konkurzného konania na dlžníka a iných príčin.


Koľko to bude stáť?

Výška poistnej sadzby závisí od viacerých faktorov ako krajina zahraničného kupujúceho, bonity zahraničného kupujúceho, dĺžka kontraktu, spôsob zabezpečenia platieb, odklad platieb, spoluúčasť financujúcej banky a podobne. Poistná sadzba je pre každý projekt posudzovaná individuálne.


Akým spôsobom sa uhrádza poistné?

Poistné hradí poistený jednorazovo vopred. Zaplatením poistného nadobúda poistná zmluva účinnosť.

Copyright @ 2016 EXIMBANKA SR | Všetky práva vyhradené
Generuje redakčný systém BUXUS CMS spoločnosti ui42.