SKDomov ENHome     linkedin
Poistenie pohľadávok - KLASIK (Produkt ABT)

Poistenie pohľadávok - KLASIK (Produkt ABT)

Poistenie krátkodobého dodávateľského úveru proti riziku nezaplatenia (Produkt ABT)

Poistenie kryje vývozcovi riziká z nezaplatenia vývozných aj tuzemských pohľadávok súkromnými kupujúcimi.
 
Pri poistení krátkodobého vývozného dodávateľského úveru má vývozca poistené komerčné riziká (platobná neschopnosť, platobná nevôľa) a súčasne je pri vývozných pohľadávkach možné dohodnúť k poisteniu komerčných rizík i pripoistenie proti politickým rizikám (tzv. teritoriálne riziká).
 
Pri poistení krátkodobých tuzemských pohľadávok sú vývozcovi poistením kryté výhradne komerčné riziká (platobná neschopnosť, platobná nevôľa).


Výhody pre exportéra

  • Umožňuje poskytnúť výhodnejšiu cenovú ponuku. Pri porovnaní s dokumentárnym inkasom alebo bankovou zárukou poistená pohľadávka poskytuje výhodnejšiu cenovú ponuku.
  • Chráni váš biznis. Váš obchod je chránený pred nezaplatením pohľadávky či problémami vášho odberateľa z titulu reštrukturalizácie, konkurzu atď.
  • Šetrí náklady na riadenie rizika. EXIMBANKA SR je partnerom francúzskej Crédit Alliance a spolu so sieťou ďalších agentúr na celom svete je schopná zabezpečiť veľmi kvalitné ohodnotenie kupujúcich vrátane ich platobnej morálky. V cene poistenie je zahrnuté aj vymáhanie pohľadávky v zahraničí pričom pri výplate poistného plnenia sa stáva jej majiteľom EXIMBANKA SR.
  • Pomáha získať potrebné financie. Poistenú pohľadávku môžete  využiť ako garanciu za účelom získania ďalších finančných prostriedkov či už prostredníctvom vinkulácie alebo pristú-pením k poistnej zmluve vašej banky.
  • Všetko za prijateľnú cenu. Nechajte si od nás bezplatne vypracovať cenovú ponuku. Ako náš klient môžete využívať rôzne formy poradenstva a skúseností našich pracovníkov z rozličných teritórií alebo odvetví.Ako to funguje

Poistenie krátkodobého dodávateľského úveru proti riziku nezaplatenia (Produkt ABT)  Postup pri poistení
1. Vývozca kontaktuje zamestnancov EXIMBANKY SR pred uzavretím alebo počas trvania kontraktu, ktorí mu profesionálne poradia a prípadne ho usmernia vo výbere vhodného spôsobu zabezpečenia pohľadávok. Formou predbežnej ponuky poskytne EXIMBANKA SR vývozcovi bezplatné informácie o poistení pohľadávok, prípadne o poistiteľnosti konkrétneho kupujúceho (odberateľa), kde získa základný prehľad o poskytnutých službách.
2. V závislosti od ponúknutého objemu predaja tovarov a/alebo služieb prihlásených k poisteniu, teritória vývozu, druhu platobnej podmienky, dĺžky splatnosti faktúr, či rizika kupujúceho a odvetvia stanoví EXIMBANKA SR poistnú sadzbu. Výška spoluúčasti sa stanoví v závislosti od viacerých faktorov, najmä od krajiny kupujúceho či bonity kupujúceho a je vo výške minimálne 10%.
3. V prípade záujmu vývozca vyplní žiadosť o uzatvorenie Rámcovej poistnej zmluvy s prílohami vrátane Žiadosti o poskytnutie úverového limitu. Tieto zašle záujemca o poistenie na adresu EXIMBANKY SR. Po uzavretí Rámcovej poistnej zmluvy vývozca (klient) dostáva kompletné informácie o svojich poistených kupujúcich vrátane predplateného monitoringu sledovania ich situácie.
4. EXIMBANKA SR poskytne exportérovi priamy (investičný) úver na nákup a modernizáciu technológie a súvisiacej infraštruktúry. Z tohto úveru je možné prefinancovať aj náklady vynaložené na nákup technológie alebo jej modernizáciu do 6 mesiacov pred dňom čerpania úveru.

Priebeh poistenia
Poistenie sa realizuje schválením rámcovej poistnej zmluvy a rozhodnutí o poskytnutí úverového limitu na každého kupujúceho pri opakujúcich sa dodávkach tovaru a/alebo poskytnutia služieb za určité obdobie (revolvingový úverový limit).

Poistné vývozca platí mesačne, na základe faktúry vystavenej po nahlásení hodnoty vývozu/predaja jednotlivým kupujúcim formou Hlásenia o vývoze/predaji. Vývozca je povinný do 5 kalendárnych dní po skončení kalendárneho mesiaca zaslať vyplnené tlačivo Hlásenie o vývoze/predaji s nahláseným objemom vývozu za príslušný mesiac na jednotlivých kupujúcich. Na základe takto nahláseného objemu vývozu EXIMBANKA SR vypočíta poistenému poistné a pošle faktúru. V prípade nulovej realizácie neplatí exportér daný mesiac žiadne poistné.

Vývozca priebežne sleduje platobnú disciplínu svojich kupujúcich. V prípade omeškania úhrady viac ako 30 dní hlási hrozbu poistnej udalosti.

Najneskôr však do 60 dní od omeškania úhrady poistený oznámi v zmysle podmienok úverového poistenia túto skutočnosť EXIMBANKE SR na formulári Oznámenie poistnej udalosti pre poistenie krátkodobého dodávateľského úveru proti riziku nezaplatenia ABT, vrátane prehlásenia poisteného. Ďalší postup pri vymáhaní dlžnej sumy sa bude realizovať vo vzájomnej súčinnosti zainteresovaných strán a v spolupráci s odbornými útvarmi EXIMBANKY SR, s cieľom dosiahnuť zaplatenie dlžnej čiastky.


Často kladené otázky

Zaujíma vás, na akú dobu sa poistenie uzatvára, aké sú základné podmienky poistenia, či koľko stojí? Odpovede nájdete tu


Dokumenty na stiahnutie

Copyright @ 2016 EXIMBANKA SR | Všetky práva vyhradené
Generuje redakčný systém BUXUS CMS spoločnosti ui42.