SKDomov ENHome RUдома     facebook linkedin

Často kladené otázky - Poistenie pohľadávok do 2 rokov (Produkt A, B)

V akých prípadoch je takéto poistenie najvhodnejšie? FAQ - Poistenie krátkodobých vývozných dodávateľských úverov proti komerčným a politickým rizikám (Produkt A, B)
Poistenie je vhodné predovšetkým pri kratších dobách splatnosti (do dvoch rokov) bez sektorového obmedzenia.


Na akú dobu sa poistenie uzatvára?
Dĺžka poistenia sa odvíja od dĺžky trvania poskytnutého dodávateľského úveru. Pri produkte A, B teda s dĺžkou splatnosti do 2 rokov. 


Aké sú základné podmienky poistenia?

 • Poistenie sa realizuje:
  • formou rámcovej poistnej zmluvy pri pravidelne sa opakujúcich vývozoch (revolvingový úverový limit);
  • formou poistnej zmluvy pri jednorazových vývozoch.
 • Výška spoluúčasti na poistnej udalosti je minimálne 10 % a stanovuje sa na základe konkrétneho obchodného prípadu.
 • Poistné plnenie je možné vinkulovať v prospech tretej strany (napr. vašej banky).
 • Naším poslaním je okrem iného podporovať zamestnanosť a rozvoj produkčných kapacít na Slovensku. Z toho dôvodu je slovenský podiel na exporte dôležitým kritériom pri posudzovaní vášho projektu.


Aké riziká kryje poistenie?

Poistenie je zamerané na neobchodovateľné riziká, t.j. také, ktoré komerčné banky a poisťovne nie sú ochotné alebo schopné poistiť. Poistenie kryje:

 • A - komerčné riziká – riziko nezaplatenia pohľadávky najmä z dôvodu platobnej neschopnosti príp. platobnej nevôle kupujúceho;
 • B - politické riziká – riziko nezaplatenia pohľadávky z politických a administratívnych náhodných alebo ťažko predvídateľných udalostí v krajine kupujúceho ako napr. vojna alebo iný ozbrojený konflikt, terorizmus, nepokoje, štrajky, revolúcie, znárodnenia, embargo, nemožnosť transferu a iné. Zahŕňajú sa tu aj prírodné katastrofy ako povodne alebo zemetrasenia;
 • A + B - kombinované riziká – komerčné a zároveň politické riziká.


Koľko to bude stáť?

Výška poistnej sadzby závisí od viacerých faktorov ako krajina zahraničného kupujúceho, charakter zahraničného kupujúceho, dĺžka kontraktu, platobné podmienky a podobne. Poistná sadzba je pre každý projekt posudzovaná individuálne.


Akým spôsobom sa uhrádza poistné?

V prípade jednorazového vývozu poistné hradí poistený jednorazovo vopred. Zaplatením poistného nadobúda poistná zmluva účinnosť.
V prípade pravidelne sa opakujúcich vývozoch sa poistné hradí mesačne na základe uskutočnených vývozov.

Copyright @ 2016 EXIMBANKA SR | Všetky práva vyhradené
Generuje redakčný systém BUXUS CMS spoločnosti ui42.