SKDomov ENHome RUдома     facebook linkedin
Poistné produkty

Poistné produkty

EXIMBANKA SR môže poistiť aj riziká, ktoré žiadna komerčná poisťovňa nepoistí.

Prostredníctvom poistných produktov EXIMBANKY SR je možné eliminovať riziká (komerčné, politické, resp. kombinované) neplatenia zo strany zahraničných dlžníkov, kde práve najčastejšími príčinami neuhrádzania pohľadávok je platobná nevôľa alebo platobná neschopnosť zahraničného kupujúceho. Pri poistení krátkodobých tuzemských pohľadávok sú vývozcovi poistením kryté komerčné riziká.

Prehľad poistných produktov EXIMBANKY SR
Produkty odboru poistenia obchodovateľného rizika ABT - Poistenie krátkodobého dodávateľského úveru (viac info)
eMSP - Poistenie krátkodobých pohľadávok vývozcu (viac info)
Produkty poistenia neobchodovateľného rizika AB - Poistenie krátkodobých vývozných dodávateľských úverov proti komerčným a politickým rizikám (viac info)
C - Poistenie vývozných dodávateľských úverov (viac info)
D - Poistenie vývozných odberateľských úverov proti komerčným a politickým rizikám (viac info)
E - Poistenie výrobného rizika (viac info)
F - Poistenie úveru na financovanie výroby určenej na vývoz (viac info)
I - Poistenie investícií slovenských právnických osôb v zahraničí (viac info)
Ik - Poistenie úveru súvisiaceho s investíciou slovenských právnických osôb v zahraničí (viac info)
L - Poistenie akreditívu (viac info)
Z - Poistenie záruk (viac info)
Zvýhodnené úvery - obchodne viazaná pomoc (viac info)

Podporu exportu poľnohospodárskych komodít môže EXIMBANKA SR od 1.1.2018 výlučne so splatnosťami do 18 mesiacov

V  decembri 2015 sa v kenskom Nairobi za účasti predstaviteľov 162 členských štátov WTO uskutočnila 10. ministerská konferencia WTO, ktorej cieľom bolo dosiahnuť konkrétnu dohodu o menšom balíku vybraných elementov prijatých v rámci tzv. rozvojovej agendy z Doha (DDA) z roku 2001, týkajúcich sa primárne niektorých problematík v oblasti poľnohospodárstva a jeho rozvojových aspektov.

Jedným z kľúčových  výsledkov 10. ministerskej konferencie WTO je Rozhodnutie o exportnej súťaži (WT/MIN(15)45 – WT/L/980), na základe ktorého (čl. 13) majú byť eliminované vývozné podpory a opatrenia s rovnakým deformačným efektom na obchod (exportné úvery a garancie, štátne obchodné podniky a potravinová pomoc) na poľnohospodárske produkty uvedené v Prílohe 1 Dohody o poľnohospodárstve (položky kapitol 1-24 HS bez rýb a rybacích výrobkov a.i.).

V dôsledku predmetného právne záväzného Rozhodnutia sú členské štáty WTO, vrátane SR,  povinné implementovať ustanovenia Rozhodnutia najneskôr do 31. decembra 2017. Členské štáty sa preto s platnosťou od 31. decembra 2017 o.i. zaväzujú poskytovať exportné úvery, záruky alebo poistenie exportu poľnohospodárskej produkcie uvedenej v Prílohe 1 Dohody o poľnohospodárstve výhradne s maximálnou dobou splatnosti nepresahujúcou 18 mesiacov (čl. 15, pís. a).

Predmetné opatrenie by malo viesť k pozitívnej stimulácii zapojenia rozvojových a najmenej rozvinutých krajín do medzinárodného obchodu s poľnohospodárskymi komoditami a zároveň k zlepšeniu podmienok pre európskych producentov poľnohospodárskych komodít na svetovom trhu.

EXIMBANKA SR bude v súlade s platnou implementáciou EU legislatívy v tejto oblasti aj naďalej podporovať svojich klientov pri vývoze poľnohospodárskych komodít, avšak v zmluvách bude explicitne uvedené, že tieto obchodné transakcie budú mať maximálnu splatnosť 18 mesiacov.

Copyright @ 2016 EXIMBANKA SR | Všetky práva vyhradené
Generuje redakčný systém BUXUS CMS spoločnosti ui42.