SKDomov ENHome RUдома
Poistné produkty pre malé a stredné podniky

Poistné produkty pre malé a stredné podniky

Poisťovacia divízia svojimi produktmi eliminuje riziká z nezaplatenia pohľadávok zo strany zahraničných kupujúcich, ktoré sú spojené s exportnými úvermi. Novela zákona o EXIMBANKE SR umožňuje aj poistenie tuzemských pohľadávok.

 

Dôvody poistenia pohľadávok

Poistenie pohľadávok je veľmi výhodným spôsobom ich zabezpečenia i z ďalších nasledovných dôvodov:

  • umožňuje prechod z akreditívu, dokumentárneho inkasa alebo bankovej záruky na hladkú platbu,
  • mnohí klienti využívajú poistenie za účelom získania finančných prostriedkov, nakoľko poistená pohľadávka je považovaná za určitú formu kolaterálu.


Úverové poistenie sa veľmi osvedčuje aj pri prieniku na nové trhy. EXIMBANKA SR je partnerom francúzskej Crédit Alliance a spolu so sieťou ďalších agentúr na celom svete je schopná zabezpečiť:

  • veľmi kvalitné ohodnotenie kupujúcich vrátane ich platobnej morálky,
  • v cene poistenia je aj vymáhanie pohľadávky v zahraničí, pričom EXIMBANKA SR využíva sieť kvalitných vymáhateľských agentúr,
  • pri vyplatení poistného plnenia sa EXIMBANKA SR stáva majiteľom neuhradenej pohľadávky, čím sa poistenému zlepší bonita finančných ukazovateľov.


Rozdelenie úverových rizík

  • komerčné riziká - sú spôsobené zlou finančnou situáciou, insolventnosťou, alebo bankrotom  kupujúceho, prípadne jeho nevôľou dodržať svoje zmluvné platobné záväzky. Bonita každého kupujúceho sa vyhodnocuje na základe údajov  finančného aj nefinančného charakteru. Následne sa stanovuje jeho schopnosť splácať záväzky;
  • politické riziká - sú spôsobené zlou ekonomickou, hospodárskou a politickou situáciou štátu zahraničného kupujúceho. Ide o udalosti, ktoré majú z hľadiska kupujúceho povahu vyššej moci (vis major), ako vojna, občianska vojna, revolúcia, povstanie, štátny prevrat, prírodné katastrofy, terorizmus a iné nepokoje, ktoré zabránia kupujúcemu uskutočniť platbu.


Súčasťou politických rizík je aj riziko transferu, keď zahraničný kupujúci dal príkaz k úhrade v banke a zložil dlžnú sumu v lokálnej mene, ale vzhľadom na nedostatok konvertibilnej meny, prípadne vzhľadom na reštriktívne opatrenia štátu (embargo, moratórium) nebolo možné transferovať konvertibilnú menu na účet dodávateľa.

 

Ďalšia kategória je odobratie vývoznej alebo výrobnej licencie, príp. iných povolení potrebných k realizácii podpísaného kontraktu. Ide o také prípady, kde bol zahraničný kontrakt a s ním spojený vývoz po technickej aj obchodnej stránke v súlade so všetkými požadovanými náležitosťami, zvyklosťami a pravidlami medzinárodného obchodu a k zásahu štátu v oblasti licencií prišlo v priebehu plnenia kontraktu.

 

Za tzv. čisté politické riziko sa považuje prípad, keď vývozný kontrakt je podpísaný s verejným alebo štátnym kupujúcim.

 

Niekedy môžu nastať škody už v období pred samotným plnením kontraktu, ide o tzv. výrobné riziko. V takýchto prípadoch, najmä u strednodobých kontraktov týkajúcich sa investičných celkov a tovarov na špeciálnu objednávku, môže byť škoda spôsobená odstúpením od kontraktu verejným kupujúcim, nedodržaním podmienok kontraktu súkromným kupujúcim, pričom toto nedodržanie bolo spôsobené administratívnym opatrením štátu, vznikom vojnového konfliktu, revolúcie alebo povstania v štáte kupujúceho.

Copyright @ 2016 EXIMBANKA SR | Všetky práva vyhradené
Generuje redakčný systém BUXUS CMS spoločnosti ui42.