SKDomov ENHome     linkedin
Financovanie pohľadávok

Financovanie pohľadávok

Prostredníctvom priameho úveru na pohľadávky z vývozu je možné financovať odloženú splatnosť odberateľskej faktúry za účelom podpory vývozu tovarov a/alebo služieb vývozcu.

  • krátkodobý - so splatnosťou predložených faktúr minimálne 30 dní max 1 rok,
  • strednodobý - so splatnosťou predložených faktúr nad jeden rok.

EXIMBANKA SR poskytuje finančné prostriedky na podporu vývozných aktivít (na základe vývozného kontraktu/objednávky medzi vývozcom a zahraničným odberateľom) vývozcu poskytovaním úveru na pohľadávky z vývozu formou prefinancovania odberateľskej faktúry, zníženej o spoluúčasť uvedenú na poistnom úverovom limite platnom pre zahraničného odberateľa.

Výhody pre exportéra

  • Vstup na rizikovejšie teritóriá s preverenými odberateľmi alebo na teritóriá s nižším rizikom a nepreverenými odberateľmi, kombinácia poistenia a financovania skracuje a zjednodušuje cestu k peniazom z exportu.
  • Úver umožňuje skrátiť lehotu inkasa odberateľskej faktúry, čo zrýchli tok finančných prostriedkov v spoločnosti použiteľných na opätovný nákup/výrobu.
  • Úver umožňuje poskytnúť kupujúcemu dlhšiu dobu splatnosti faktúry, čo  znamená dodávateľský úver, ktorého výhody sú markantné hlavne na teritóriách s vyššou úrokovou mierou v porovnaní z krajinou exportéra (Slovenskom).
  • Výška úveru závislá od výšky stanoveného poistného limitu.
  • Vhodný typ financovania pre spoločnosti s krátkym výrobným cyklom a dlhou odloženou splatnosťou odberateľských faktúr.
  • Jedným úverom je možné zastrešiť financovanie viacerých odberateľov.
  • Riziko obchodného prípadu smerované primárne na poisteného zahraničného odberateľa.
  • Úročené je obdobie odo dňa poskytnutia finančných prostriedkov z financovanej odberateľskej faktúry do dátumu úhrady faktúry zahraničným odberateľom.


Ako to funguje

  Legenda ku schéme
1. Vývozný kontrakt
Exportér uzatvorí kontrakt alebo prijme potvrdenú objednávku a vyvezie tovar alebo službu.
2. Poskytnutie financovania pohľadávok
EXIMBANKA SR poskytne úver na prefinancovanie pohľadávky z vývozu do výšky vývoznej faktúry alebo sady faktúr, znížený o spoluúčasť podľa poistnej zmluvy (spravidla 10 % - 15 %).
3. Splácanie úveru
Splácanie úveru priamo na účet exportéra vedený v EXIMBANKE SR prostredníctvom úhrad od zahraničného kupujúceho podľa termínov splatností vývozných faktúr. Po úhrade je rozdiel medzi prijatou platbou od zahraničného kupujúceho a poskytnutým úverom zasielaná exportérovi, ponížená o úroky prislúchajúce obdobiu odo dňa poskytnutia úveru do doby inkasa faktúry.


Často kladené otázky

Zaujíma vás, na akú dobu sa tento úver poskytuje a aké sú základné podmienky jeho poskytnutia? Odpovede nájdete tu.


Dokumenty na stiahnutie

Copyright @ 2016 EXIMBANKA SR | Všetky práva vyhradené
Generuje redakčný systém BUXUS CMS spoločnosti ui42.