SKDomov ENHome RUдома     facebook linkedin
Bankové produkty

Bankové produkty

Aktuálne: Úver z úverovej linky EIB

EXIMBANKA SR uzatvorila zmluvu o úvere s Európskou investičnou bankou (EIB), ktorej účelom je podpora malých a stredných podnikov („MSP“) a stredne veľkých podnikov („MID-CAPS“). Úvery poskytované z úverovej linky EIB („Úver EIB“) sú určené pre MSP (zamestnávajúce menej ako 250 zamestnancov) a MID-CAPS (zamestnávajúce od 250 do 3 000 zamestnancov) na podporu investičných projektov a prevádzkového kapitálu.

Zvýhodnené financovanie z finančných prostriedkov EIB reprezentuje zvýhodnená úroková sadzba oproti bežnému úveru znížená minimálne o 0,25 % p.a. Úver bude úročený variabilnou úrokovou sadzbou odvodenou od referenčnej úrokovej sadzby EURIBOR.

Podmienky Úveru EIB:

  • Úver EIB je určený pre subjekty podnikajúce na Slovensku alebo v iných členských štátoch Európskej únie
  • ak výška projektových nákladov nepresahuje 25 mil. EUR, Úver EIB je možné poskytnúť klientom MSP a MID-CAPS až do výšky 100 % príslušného financovania, maximálne však do výšky 12,5 mil. EUR,
  • ak je výška projektových nákladov v rozpätí od 25 mil. EUR do 50 mil. EUR, Úver EIB je možné poskytnúť iba klientom MID-CAPS, a to maximálne do výšky 50 % príslušných projektových nákladov
  • maximálna akceptovaná doba implementácie projektu predstavuje 3 roky
  • minimálna splatnosť úveru je 180 dní, maximálna splatnosť je 7 rokov

Projekty financované z úverovej linky EIB musia zároveň spĺňať všetky podmienky financovania stanovené EXIMBANKOU SR.

Na tomto mieste nájdete podrobnejšie informácie o podmienkach pre Úver EIB.

Produkty na podporu exportu z úverovej linky EIB nájdete tu.

  

Bankové produkty

Naše produkty sú určené veľkým podnikom, ako aj malým a stredným podnikom.

Pri rozhodovaní o poskytnutí úverov sú hlavnými kritériami úveruschopnosť žiadateľa o úver a bonita príslušného projektu. EXIMBANKA SR požaduje primerané zabezpečenie úverového, resp. záručného vzťahu. Výška úročenia, resp. poplatku závisí od jednotlivého typu obchodu a miery rizika. Spôsob a miera zabezpečenia úverového, resp. záručného vzťahu sa posudzuje jednotlivo, zohľadňuje sa riziko obchodného prípadu a finančná situácia žiadateľa, pričom EXIMBANKA SR, na rozdiel od komerčných bánk, kladie dôraz na svoje základné poslanie – podporiť slovenských vývozcov pri realizácii kontraktov na zahraničných trhoch.

Všeobecné podmienky poskytnutia produktov:

  • vývozca podniká v danej oblasti minimálne po dobu 1 roka,
  • vývozca nemá záväzky po lehote splatnosti voči štátu,
  • vývozca nevykazuje trendy úpadku alebo zhoršujúcej sa situácie,
  • vývozca predloží žiadosť o požadovaný produkt ako aj ostatné podklady k žiadosti.

Prehľad nástrojov financovania exportu EXIMBANKOU SR
Priame úvery Vývozný odberateľský úver (viac info)
Úver na nákup a modernizáciu technológie a súvisiacej infraštruktúry (viac info)
Úver na financovanie investície v zahraničí (viac info)
Úver na podporu vývozu so splatnosťou do dvoch rokov (viac info)
Zmenkový úver na pohľadávky z vývozu - krátkodobý, strednodobý a dlhodobý (viac info)
Refinančné úvery Refinančný úver na podporu vývozu (viac info)
Záručné produkty Neplatobná banková záruka (viac info)
Platobná banková záruka (viac info)

Podporu exportu poľnohospodárskych komodít môže EXIMBANKA SR realizovať od 1.1.2018 výlučne so splatnosťami do 18 mesiacov

Copyright @ 2016 EXIMBANKA SR | Všetky práva vyhradené
Generuje redakčný systém BUXUS CMS spoločnosti ui42.