SKDomov ENHome RUдома     facebook linkedin
Bankové produkty

Bankové produkty

Pre firemných klientov sú určené produkty, ktorými EXIMBANKA SR aktívne podporuje vývoz výrobkov a služieb slovenských exportérov na zahraničné trhy. Hlavnými rozhodovacími kritériami pri poskytovaní úverov je úveruschopnosť žiadateľa o úver a vyhodnotenie projektov, na ktoré sa financovanie požaduje. Rozhodnutie o schválení alebo zamietnutí vychádza z výsledkov finančnej analýzy a zhodnotenia kvality zábezpeky.

Naše produkty sú určené veľkým podnikom, ako aj malým a stredným podnikom.


Všeobecné podmienky poskytnutia produktov:

  • vývozca podniká v danej oblasti minimálne po dobu 1 roka,
  • vývozca nemá záväzky po lehote splatnosti voči štátu,
  • vývozca nevykazuje trendy úpadku alebo zhoršujúcej sa situácie,
  • vývozca predloží žiadosť o požadovaný produkt ako aj ostatné podklady k žiadosti.

Podporu exportu poľnohospodárskych komodít môže EXIMBANKA SR od 1.1.2018 výlučne so splatnosťami do 18 mesiacov

V  decembri 2015 sa v kenskom Nairobi za účasti predstaviteľov 162 členských štátov WTO uskutočnila 10. ministerská konferencia WTO, ktorej cieľom bolo dosiahnuť konkrétnu dohodu o menšom balíku vybraných elementov prijatých v rámci tzv. rozvojovej agendy z Doha (DDA) z roku 2001, týkajúcich sa primárne niektorých problematík v oblasti poľnohospodárstva a jeho rozvojových aspektov.

Jedným z kľúčových  výsledkov 10. ministerskej konferencie WTO je Rozhodnutie o exportnej súťaži (WT/MIN(15)45 – WT/L/980), na základe ktorého (čl. 13) majú byť eliminované vývozné podpory a opatrenia s rovnakým deformačným efektom na obchod (exportné úvery a garancie, štátne obchodné podniky a potravinová pomoc) na poľnohospodárske produkty uvedené v Prílohe 1 Dohody o poľnohospodárstve (položky kapitol 1-24 HS bez rýb a rybacích výrobkov a.i.).

V dôsledku predmetného právne záväzného Rozhodnutia sú členské štáty WTO, vrátane SR,  povinné implementovať ustanovenia Rozhodnutia najneskôr do 31. decembra 2017. Členské štáty sa preto s platnosťou od 31. decembra 2017 o.i. zaväzujú poskytovať exportné úvery, záruky alebo poistenie exportu poľnohospodárskej produkcie uvedenej v Prílohe 1 Dohody o poľnohospodárstve výhradne s maximálnou dobou splatnosti nepresahujúcou 18 mesiacov (čl. 15, pís. a).

Predmetné opatrenie by malo viesť k pozitívnej stimulácii zapojenia rozvojových a najmenej rozvinutých krajín do medzinárodného obchodu s poľnohospodárskymi komoditami a zároveň k zlepšeniu podmienok pre európskych producentov poľnohospodárskych komodít na svetovom trhu.

EXIMBANKA SR bude v súlade s platnou implementáciou EU legislatívy v tejto oblasti aj naďalej podporovať svojich klientov pri vývoze poľnohospodárskych komodít, avšak v zmluvách bude explicitne uvedené, že tieto obchodné transakcie budú mať maximálnu splatnosť 18 mesiacov.

 

Prehľad nástrojov financovania exportu EXIMBANKOU SR
Priame úvery Vývozný odberateľský úver (viac info)
Úver na nákup a modernizáciu technológie a súvisiacej infraštruktúry (viac info)
Úver na financovanie investície v zahraničí (viac info)
Úver na podporu vývozu do dvoch rokov (viac info)
Úver na pohľadávky z vývozu - krátkodobý (viac info)
Zmenkový úver na pohľadávky z vývozu - strednodobý a dlhodobý (viac info)
Refinančné úvery Refinančný úver na podporu vývozu (viac info)
Záručné produkty Neplatobná banková záruka (viac info)
Platobná banková záruka (viac info)

Copyright @ 2016 EXIMBANKA SR | Všetky práva vyhradené
Generuje redakčný systém BUXUS CMS spoločnosti ui42.