SKDomov ENHome     linkedin
Bankové produkty

Bankové produkty

Naše produkty sú určené veľkým podnikom ako aj malým a stredným podnikom.

Pri rozhodovaní o poskytnutí úverov sú hlavnými kritériami úveruschopnosť žiadateľa o úver a bonita príslušného projektu. EXIMBANKA SR požaduje primerané zabezpečenie úverového, resp. záručného vzťahu. Výška úročenia, resp. poplatku závisí od jednotlivého typu obchodu a miery rizika. Spôsob a miera zabezpečenia úverového, resp. záručného vzťahu sa posudzuje jednotlivo, zohľadňuje sa riziko obchodného prípadu a finančná situácia žiadateľa, pričom EXIMBANKA SR, na rozdiel od komerčných bánk, kladie dôraz na svoje základné poslanie – podporiť slovenských vývozcov pri realizácii kontraktov na zahraničných trhoch.

Všeobecné podmienky poskytnutia produktov:

  • vývozca podniká v danej oblasti minimálne po dobu 1 roka,
  • vývozca nemá záväzky po lehote splatnosti voči štátu,
  • vývozca nevykazuje trendy úpadku alebo zhoršujúcej sa situácie,
  • vývozca predloží žiadosť o požadovaný produkt ako aj ostatné podklady k žiadosti.

Prehľad nástrojov financovania exportu EXIMBANKOU SR
Energetický úver (viac info)
Odberateľský úver (viac info)
Investičný úver (viac info)
Úver na investíciu v zahraničí (viac info)
Predexportný úver (viac info)
Financovanie pohľadávok (viac info)
Refinančný úver (viac info)
Neplatobná banková záruka (viac info)
Platobná banková záruka (viac info)
Zvýhodnený vývozný úver (viac info)
Dokumentárny akreditív (viac info)

Podporu exportu poľnohospodárskych komodít môže EXIMBANKA SR realizovať od 1.1.2018 výlučne so splatnosťami do 18 mesiacov

Copyright @ 2016 EXIMBANKA SR | Všetky práva vyhradené
Generuje redakčný systém BUXUS CMS spoločnosti ui42.