SKDomov ENHome RUдома
Bankové produkty pre malé a stredné podniky

Bankové produkty pre malé a stredné podniky

Prostredníctvom bankových produktov EXIMBANKY je možné exportérovi:

  • poskytnúť priame financovanie vývozného kontraktu,
  • poskytnúť financovanie investície výrobcu do zariadení určených na produkciu výrobkov pre zahraničné trhy
  • zjednodušiť získanie akontácie od zahraničného odberateľa oproti akontačnej záruke (Advance Payment Guarantee),
  • poskytnúť rôzne iné formy záručných produktov,
  • uľahčiť prístup k financovaniu exportného kontraktu alebo nákupu technológie a to získaním úverov od komerčných bánk (refinančné úvery).


Pri rozhodovaní o poskytnutí úverov sú hlavnými kritériami úveruschopnosť žiadateľa o úver a bonita príslušného projektu. EXIMBANKA SR požaduje primerané zabezpečenie úverového, resp. záručného vzťahu. Výška úročenia, resp. poplatku závisí od jednotlivého typu obchodu a miery rizika. Spôsob a miera zabezpečenia úverového, resp. záručného vzťahu sa posudzuje jednotlivo, zohľadňuje sa riziko obchodného prípadu a finančná situácia žiadateľa, pričom EXIMBANKA SR, na rozdiel od komerčných bánk, kladie dôraz na svoje základné poslanie – podporiť slovenských vývozcov pri realizácii kontraktov na zahraničných trhoch.

Prehľad nástrojov financovania exportu EXIMBANKOU SR
Priame úvery Financovanie vývozných odberateľských úverov Financovanie záväzkov dlžníka voči vývozcovi, vyplývajúcich zo zmluvy o vývoze, ktorému na tento účel EXIMBANKA SR poskytla finančné prostriedky prostredníctvom úveru. (viac info)
Úvery na nákup a modernizáciu technológie a súvisiacej infraštruktúry Financovanie nákupu alebo modernizácie technológie a súvisiacej infraštruktúry, ktorá sa používa pri spracovávaní surovín a výrobe výrobkov alebo pri poskytovaní služieb určených na vývoz, pričom úver je možné poskytnúť maximálne do výšky 85 % nákladov na nákup alebo modernizáciu technológie a súvisiacej infraštruktúry. (viac info)
Úvery na investíciu v zahraničí Financovanie najmä dlhodobých finančných potrieb zahraničnej spoločnosti resp. vývozcu v súvislosti s investíciou na rozšírenie vývozných aktivít exportéra, spravidla ide o dlhodobý úver t. j. doba od prvého čerpania do konečnej splatnosti presahuje 3 roky, úver je možné poskytnúť maximálne do výšky 90 % hodnoty investície. (viac info)
Úvery na podporu exportu do dvoch rokov Financovanie materiálových a ostatných nákladov súvisiacich s realizáciou zmluvy o vývoze až na obdobie do dvoch rokov, pričom rozhodujúcim faktorom je dĺžka uzatvorenej zmluvy o vývoze pokrývajúcej obdobie financovania. (viac info)
Zmenkové úvery na pohľadávky – krátkodobé, strednodobé a dlhodobé Financovanie pohľadávok po uskutočnení vývozu do výšky vývoznej faktúry, zníženej o spoluúčasť vývozcu, dohodnutú v poistnej zmluve. (viac info)
Refinančné úvery Refinančné úvery na podporu vývozu Refinancovanie potrieb vývozcu, realizované prostredníctvom komerčných bánk, teda formou trojstranného zmluvného úverového vzťahu medzi klientom, komerčnou bankou a EXIMBANKOU SR. (viac info)
Záručné produkty Neplatobné bankové záruky Prostredníctvom neplatobných záruk EXIMBANKA SR ručí za záväzok splniť kvalitatívne resp. kvantitatívne podmienky kontraktu zo strany príkazcu voči beneficientovi bankovej záruky. (viac info)
Platobné bankové záruky Prostredníctvom platobných záruk EXIMBANKA SR ručí za záväzok príkazcu platiť beneficientovi a tento záväzok má väzbu na platobnú podmienku kontraktu resp. na podmienky poskytnutého bankového úveru týkajúce sa splácania jeho istiny a úroku. (viac info)

Copyright @ 2016 EXIMBANKA SR | Všetky práva vyhradené
Generuje redakčný systém BUXUS CMS spoločnosti ui42.