SKDomov ENHome     linkedin
Schéma pre zvýhodnené úvery

Schéma pre zvýhodnené úvery

Schéma pre zvýhodnené úvery je platná od 1. januára 2016 a je určená pre slovenských exportérov, ktorí majú kontrakty v rozvojových krajinách oprávnených prijímať zvýhodnené úvery. Takáto forma štátnej podpory exportu podlieha medzinárodne platným pravidlám Konsenzu OECD kapitola III a kritériám pre zvýhodnené financovanie, ktoré sú založené na trvalo udržateľných princípoch financovania krajín s nízkymi príjmami OECD.

EXIMBANKA SR môže podporovať zvýhodnené vývozné úvery pre verejného zahraničného odberateľa slovenských tovarov alebo služieb, so splatnosťou dlhšou ako dva roky v krajine, ktorá je podľa medzinárodných pravidiel oprávnená prijímať zvýhodnený úver (zoznam oprávnených krajín) pričom projekt musí spĺňať  požiadavky medzinárodných pravidiel OECD pre oblasť zvýhodnených vývozných úverov.

Hlavné výhody schémy pre podnikateľov

  • Možnosť poistenia obchodných prípadov, realizovaných v rozvojových krajinách.
  • Možnosť vstúpiť do teritórií, kam doteraz slovenskí exportéri v prípade vôle zúčastniť sa na štátnych tendroch vstúpiť nemohli, nakoľko na uvedené teritórium bolo nevyhnutné poskytnúť financovanie za zvýhodnených podmienok.
  • Slovenský exportér tak môže ponúknuť svojmu zahraničnému partnerovi financovanie nákupu slovenskej produkcie alebo služieb za zvýhodnených podmienok: zvýhodnené úrokové sadzby, možnosť použiť príspevok na odpustenie časti istiny poskytnutého úveru, predĺženie splatnosti úveru.

Obrázok:  Schéma procesu poistenie odberateľského úveru

Základné podmienky poskytnutia zvýhodneného úveru

  • existencia vývozného kontraktu s verejným zahraničným odberateľom slovenských tovarov alebo služieb (napr. ministerstvo, štátne inštitúcia, agentúra, územná samospráva, municipalita a pod.)
  • vývozný odberateľský úver vo vzťahu k vývoznému kontraktu so splatnosťou dlhšou ako 2 roky
  • preukázateľný rozvojový aspekt projektu

Schvaľovací cyklus obchodného prípadu

Výšku príspevku na odpustenie časti úveru určuje MF SR po prerokovaní s MZVaEZ SR tak, aby boli splnené podmienky medzinárodných pravidiel a dosiahnutá úroveň minimálneho zvýhodnenia úveru, ktorá sa pohybuje v závislosti od krajiny na úrovni od 35 % – 50 %. Tieto príspevky budú kryté z výdavkov štátneho rozpočtu a súčasne budú vykazované do OECD ako štátna rozvojová spolupráca (ODA). EXIMBANKA SR v rámci schémy viazanej obchodnej pomoci zastrešuje dorovnávanie úrokových rozdielov a určuje predĺženie splatnosti úveru.

Ako postupovať v prípade záujmu o zvýhodnený vývozný úver

Ak slovenský exportér plánuje vstúpiť na teritórium oprávnených krajín, zrealizovať vývoz tovarov alebo služieb, ktorých odberateľom bude verejný subjekt importujúcej krajiny a financovanie tejto transakcie bude spĺňať parametre v zmysle medzinárodných pravidiel a §12 zákona 352/2015 Z. z., je ideálne, aby navštívil EXIMBANKU SR už v úvodnej fáze prípravy vývozu. EXIMBANKA SR pomôže pri nastavení štruktúry financovania v súlade s medzinárodnými pravidlami tak, aby bola transakcia oprávnená na štátnu podporu.

Oprávnenosť transakcie bude posúdená v rámci procesu schvaľovania obchodného prípadu. Ten zahŕňa, okrem interného dvojstupňového schvaľovacieho procesu v EXIMBANKE SR aj schválenie medzirezortnej komisie (MF SR, MZVaEZ SR prípadne ďalší vecne príslušný rezort). V rámci schvaľovacieho procesu v EXIMBANKE SR už musí byť predložená aj analýza technickej uskutočniteľnosti, dopad vplyvov na životné prostredie a ľudské práva v krajine konečného určenia a posúdenie rozvojového aspektu projektu na rozvoj miestnej ekonomiky.

Podnikateľom v prípade záujmu odporúčame kontaktovať EXIMBANKU SR prostredníctvom e-mailových adries poistenie@eximbanka.sk alebo international_relations@eximbanka.sk, kde Vám naši zamestnanci ochotne poradia  priamo vo vzťahu k Vášmu konkrétnemu obchodnému prípadu.

Copyright @ 2016 EXIMBANKA SR | Všetky práva vyhradené
Generuje redakčný systém BUXUS CMS spoločnosti ui42.