SKDomov ENHome RUдома
Nová schéma obchodnej viazanej pomoci pre nízkopríjmové krajiny

Nová schéma obchodnej viazanej pomoci pre nízkopríjmové krajiny

Na základe silnejúceho dopytu zo strany slovenských exportérov po podpore EXIMBANKY SR pri realizácii ich obchodov v krajinách s nízkymi príjmami, iniciovala EXIMBANKA SR v spolupráci s MZVaEZ SR a MF SR vytvorenie schémy obchodnej viazanej pomoci. Predpokladaný schvaľovací cyklus obchodných prípadov trvá cca 7 mesiacov, preto je potrebné, aby ste expertov EXIMBANKY SR kontaktovali čo najskôr!

Absencia tejto schémy doteraz EXIMBANKE SR neumožňovala podporiť obchodné prípady, ktoré splnili medzinárodne platné kritériá pre zvýhodnené financovanie, ktoré sú založené na trvalo udržateľných princípoch financovania krajín s nízkymi príjmami OECD. Nová schéma vstúpila do platnosti od 1. januára 2016 a je určená pre slovenských exportérov, ktorí majú kontrakty v krajinách zaradených v rámci kategorizácie Svetovej banky ako nízkopríjmové (Low Income Country – LIC). 

Predstavenie novej schémy obchodnej viazanej pomoci

V súlade s novým zákonom o Rozvojovej spolupráci, ktorý bol zverejnený v Z. z. pod č.392/2015 z 18. novembra 2015, môže EXIMBANKA SR podporovať zvýhodnené vývozné úvery pre verejného zahraničného odberateľa slovenských tovarov alebo služieb, so splatnosťou dlhšou ako dva roky v krajine, ktorá je podľa medzinárodných pravidiel oprávnená prijímať zvýhodnený úver (zoznam oprávnených krajín) a súčasne aj projekt ako taký spĺňa požiadavky medzinárodných pravidiel OECD pre oblasť zvýhodnených vývozných úverov.

Hlavný prínos a výhody

 1. Možnosť poistenia obchodných prípadov, realizovaných v krajinách s nízkymi príjmami (viď schéma č. 1).
 2. Možnosť vstúpiť do teritórií, kam doteraz slovenskí exportéri v prípade vôle zúčastniť sa na štátnych tendroch vstúpiť nemohli, nakoľko na uvedené teritórium bolo nevyhnutné poskytnúť financovanie za zvýhodnených podmienok. 
 3. Slovenský exportér tak môže ponúknuť svojmu zahraničnému partnerovi financovanie nákupu slovenskej produkcie alebo služieb za zvýhodnených podmienok:

  • zvýhodnené úrokové sadzby,
  • možnosť použiť príspevok na odpustenie časti istiny poskytnutého úveru, 
  • predĺženie splatnosti úveru.   Schéma č. 1: Poistenie odberateľského úveru

   Poistenie odberateľského úveru

   Poznámka: Komentár a vysvetlenie schémy získate po kliknutí na schému.   Výšku príspevku na odpustenie časti úveru určuje MF SR po prerokovaní s MZV a EZ SR tak, aby boli splnené podmienky medzinárodných pravidiel a dosiahnutá úroveň minimálneho zvýhodnenia úveru, ktorá sa pohybuje v závislosti od krajiny na úrovni od 35 % – 50 %. Tieto príspevky budú kryté z výdavkov štátneho rozpočtu a súčasne budú vykazované do OECD ako štátna rozvojová spolupráca (ODA). EXIMBANKA SR v rámci schémy viazanej obchodnej pomoci zastrešuje dorovnávanie úrokových rozdielov a určuje predĺženie splatnosti úveru. 


   Ako nová schéma/zvýhodnené úvery fungujú?

   Ak slovenský exportér plánuje vstúpiť na teritórium oprávnených krajín podľa novej schémy a zrealizovať vývoz tovarov alebo služieb, ktorých odberateľom bude verejný subjekt danej krajiny a financovanie tejto transakcie bude spĺňať parametre v zmysle medzinárodných pravidiel a §12 zákona 392/2015 Z. z., ideálne je, aby navštívil EXIMBANKU SR už v úvodnej fáze prípravy na uvedenú transakciu. Štruktúra financovania bude následne pripravená v súlade s medzinárodnými pravidlami tak, aby bola transakcia oprávnená na štátnu podporu.

   Oprávnenosť transakcie bude posúdená v rámci procesu schvaľovania obchodného prípadu. Ten zahŕňa, okrem interného dvojstupňového schvaľovacieho procesu v EXIMBANKE SR aj schválenie medzirezortnej komisie. V rámci schvaľovacieho procesu v EXIMBANKE SR už musí byť predložená aj analýza technickej uskutočniteľnosti, dopad vplyvov na životné prostredie a ľudské práva v krajine konečného určenia, posúdenie rozvojového aspektu - pozitívne efekty projektu na rozvoj miestnej ekonomiky (viď schéma č. 2).

    

   Schéma č. 2: Viazaná obchodná pomoc

   Viazaná obchodná pomoc 

   Základné podmienky pre poskytnutie zvýhodneného úveru z novej schémy

   Okrem podmienok uvedených vyššie je potrebné splniť nasledovné podmienky:

   • verejný odberateľ v krajine, kde zvýhodnenie musí alebo môže byť poskytnuté,
   • vývozný úver nad 2 roky.

    

   Chcete vedieť viac alebo potrebujete poradiť?

   Kontaktujte nášho experta čo najskôr!
   Mgr. Michal Demák, e-mail: demak@eximbanka.sk; t. č.: 02/5939 8416

   Copyright @ 2016 EXIMBANKA SR | Všetky práva vyhradené
   Generuje redakčný systém BUXUS CMS spoločnosti ui42.