SKDomov ENHome RUдома     facebook linkedin
20. výročie

Už 20 rokov pomáhame slovenským exportérom plniť sny

EXIMBANKA SR oslávila v minulom roku už svoje 20. výročie pôsobenia na slovenskom trhu. Počas tohto obdobia sme podporili export slovenských vývozcov v objeme viac ako 42 miliárd eur. Vďaka tomu sme mohli byť súčasťou mnohých medzinárodne významných projektov v 90 krajinách sveta.

Našim jedinečným poslaním je priama podpora exportných ambícií slovenských firiem.

Už 20 rokov uľahčujeme slovenským exportérom vstup do obchodných a investičných vzťahov, predovšetkým tam, kde komerčný finančný sektor prejavuje menší záujem prevziať na seba riziká, alebo nevie riešiť rôzne špecifiká, ktoré sú spojené s exportom. Za túto dobu sme podporili stovky úspešných projektov medzinárodného významu – v 90 krajinách sveta v objeme viac ako 42 miliárd Euro. My exportné aktivity slovenských spoločností nielen prefinancujeme ale i zabezpečíme poistné krytie širokej škály rizík s exportom spojených.

Príležitosťami, ktoré vytvárame pre slovenských exportérov zvyšujeme ich konkurencieschopnosť na medzinárodných trhoch pri minimalizácii ich rizika. Už dve desaťročia pomáhame firmám všetkých kategórií bez ohľadu na veľkosť či objem obratu pri ich exportných obchodných príležitostiach a podporujeme každý životaschopný projekt.  

 

Realizované obchodné prípady od roku 1997 do 90 krajín sveta

Pod touto podporou už 20 rokov chápeme nielen financovanie či poistenie vývozných projektov. Za rovnako dôležité považujeme i vytváranie podmienok pre slovenský export doma i v krajinách do ktorých slovenský export smeruje. Tu sa zároveň snažíme vytvárať podmienky na expanziu slovenského exportu do teritórií, ktoré boli ešte nedávno nepredstaviteľné, no dnes majú rastúci význam a potenciál. Aj preto podporujeme export do mnohých rizikových krajín (vrátane tých s klasifikáciou OECD ako najviac rizikové ako Sýria, Pakistan, Ukrajina, Kuba, Irak a iné) – všade tam, kde vidíme pre Slovensko ďalší nový proexportný potenciál i napriek aktuálne vyššej miere rizika, ktoré je pre komerčné finančné inštitúcie nie vždy akceptovateľné.

 

Spolupráca, ktorá prináša výsledky

EXIMBANKA SR spolupracuje so všetkými ekonomickými štátnymi rezortmi, partnerskými inštitúciami, či profesijnými zväzmi a združeniami. Sme členom významných medzinárodných organizácií ako Bernská únia, Pražský klub a reprezentujeme Slovensko na medzinárodných fórach EU a OECD, kde deklarujeme férové podmienky pre štátnu podporu exportu. Máme podpísaných viac ako 80 dohôd a memoránd o spolupráci s exportno-úverovými agentúrami a ostatnými inštitúciami z tridsiatich krajín.

O našich výsledkoch svedčí aj opätovné zvolenie EXIMBANKY SR do Management Commitee Bernskej únie už po druhýkrát.

Aj vďaka aktívnej účasti zástupcov EXIMBANKY SR (v koordinácii s Ministerstvom financií SR a Ministerstvom hospodárstva SR) v pracovnej skupine pre exportné úvery v Bruseli  dosiahlo Slovensko v roku 2008 preradenie zo skupiny „1“ do skupiny s ratingom „0“. EXIMBANKA SR na medzinárodných pracovných skupinách pravidelne negociuje zvýhodnené podmienky pre vybrané sektory slovenských exportérov, čím zvyšuje ich konkurencieschopnosť na zahraničných trhoch.

Ako odborný garant podporujeme vzdelávacie aktivity v oblasti exportu. Od roku 2015 niekoľko krát ročne organizujeme odborné podujatia - Exportné kluby, ktoré sa venujú na aktuálnym témam a sú odbornou platformou pre získavanie informácií a obchodných príležitostí.

 

Finančné služby ktoré komplexne pokrývajú potreby slovenských exportérov

Dvadsať rokov činnosti EXIMBANKY SR znamená dvadsať rokov skúseností v oblasti exportu.  Za túto dobu sa naše portfólio produktov a služieb vyprofilovalo tak, že je schopné v plnej miere riešiť finančné potreby a rizíká, ktoré stoja pred väčšinou slovenských  exportérov.

EXIMBANKA SR prefinancuje investície na modernizáciu technológií súvisiacich s výrobou tovaru na vývoz, prefinancuje zahraničného kupujúceho, poskytne úver na financovanie zahraničnej investície (napr. zriadenie dcérskej spoločnosti). Samozrejmosťou je paleta ďalších finančných produktov, ale najmä odborné poradenstvo v prakticky všetkých otázkach, ktoré financovanie exportu prináša. To, čo v priebehu 20 ročného fungovania urobilo EXIMBANKU SR jedinečnou, je možnosť  nielen financovať, ale aj poistiť exportné aktivity pod jednou strechou“. Aj tu dnes slovenský exportér nájde nielen širokú škálu produktov úverového poistenia, ale napríklad i poistenie politického rizika, vojnových konfliktov, prírodných katastrof, ekonomických ťažkosti krajiny a ďalšie.

Už 20 rokov sa naše služby snažíme prispôsobiť potrebám našich klientov prostredníctvom našich odborníkov a na základe dopytov z podnikateľského prostredia svoje portfólio produktov rozširujeme. V minulosti to bolo napríklad zavedenie špeciálnych produktov pre klientov zo segmentu malého a stredného podnikania, či poistenie pohľadávok online. Našim najnovším produktom sú zvýhodnené vývozné úvery pre slovenských exportérov pri realizácii ich obchodov v krajinách s nízkymi príjmami.

Copyright @ 2016 EXIMBANKA SR | Všetky práva vyhradené
Generuje redakčný systém BUXUS CMS spoločnosti ui42.