SKDomov ENHome RUдома     facebook linkedin
Profil

Profil

Budova EXIMBANKY SREXIMBANKA SR bola zriadená zákonom  č. 80/1997 Z. z. o Exportno - importnej banke Slovenskej republiky, ktorý nadobudol účinnosť 1. júla 1997. Exportno-importná banka Slovenskej republiky ako právnická osoba bola zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I dňa 22. júla 1997 a používa skrátený názov obchodného mena EXIMBANKA SR. Sídli v Bratislave a ako špecializovaná finančná inštitúcia spája v sebe bankové a poisťovacie činnosti s cieľom podpory exportu.

EXIMBANKA SR sa pri svojich činnostiach správa zodpovedne voči svojim klientom, zamestnancom, ako aj okoliu, v ktorom pôsobí. Rešpektuje a berie do úvahy potreby všetkých svojich partnerov. Tými sú nie len samotní klienti, ale aj dodávatelia, obchodné komory, zväzy, ministerstvá, rôzne finančné inštitúcie a v neposlednom rade aj jej zamestnanci. EXIMBANKA SR realizuje svoje činnosti transparentne a dodržiava etické princípy. Pri svojich činnostiach presadzuje zodpovedný prístup pre trvalo udržateľný rozvoj a zohľadňuje vplyv vývozných aktivít na životné prostredie, ľudské práva a sociálnu spravodlivosť.

Pomáhame s exportom tam, kam iní nejdú

  • EXIMBANKA SR je exportno - úverová inštitúcia a jediný priamy nástroj štátu využívaný pri podpore exportu.
  • Umožňujeme vstup slovenským exportérom do obchodných a investičných vzťahov, kde komerčný finančný sektor prejavuje menší záujem prevziať na seba riziko.
  • Účelom je štátna podpora, ktorá nenarúša trhové podmienky, nedeformuje trh a neumožňuje zvýhodňovanie výrobcov z jednej krajiny na úkor ostatných.

Ponúkame komplexné riešenia

  • EXIMBANKA SR ponúka širokú škálu finančných produktov spojených s vývozom, predovšetkým úverové poistenie, financovanie a záruky.
  • Produkty EXIMBANKY SR sú určené malým, stredným aj veľkým slovenským podnikateľským subjektom, respektíve výrobcom tovarov a poskytovateľom služieb určených na vývoz.

Pridaná hodnota

  • Umožňujeme realizovať vývozy do teritórií s vyššou mierou rizika krajiny, a to aj pri veľkých projektoch s dlhým odkladom splatnosti.
  • Profesionálny prístup založený na vzájomnej dôvere je pre nás prvoradý.
  • Ponúkame individuálne poradenstvo pre MSP aj veľké firmy a teda aj pri projektoch väčšieho rozsahu.
  • Každý klient je pre nás dôležitý! Máme záujem o podporu všetkých vývozcov tovarov a služieb bez ohľadu na ich veľkosť alebo sektor podnikania.
  • Jedinou podmienkou je životaschopnosť posudzovaného vývozného prípadu.
Copyright @ 2016 EXIMBANKA SR | Všetky práva vyhradené
Generuje redakčný systém BUXUS CMS spoločnosti ui42.