SKDomov ENHome     linkedin

Vyhlásenie k dosiahnutým výsledkom EXIMBANKY SR za rok 2021

Dátum publikovania: 8.4.2022

EXIMBANKA SR: V roku 2021 celkový objem úverov a záruk dosiahol 527 655 tis. eur. Poistná angažovanosť dosiahla úroveň 464 681 tis. eur. Podpora exportu predstavovala celkový objem 2 681 mil. EUR. Za rok 2021 bola vykázaná účtovná strata 17 733 tis. eur ako dôsledok zhoršenia kvality úverového portfólia.

 

Poskytovanie úverov a záruk

V poskytovaní úverov a záruk EXIMBANKA SR dosiahla k 31.12.2021 celkovú úroveň majetkovej angažovanosti vo výške 527 655 tis. eur, čo v porovnaní s dosiahnutou skutočnosťou k 31.12.2020 predstavuje nárast o 2,3 %. 

Celkový objem poskytnutých úverov (v tis. eur)         Celkový objem vystavených bankových záruk (v tis. eur)

                             

Nad rámec vystavených bankových záruk EXIMBANKA SR evidovala ku koncu roku 2021 prostredníctvom schémy štátnej pomoci na podporu naplnenia vyššej úrovne potrieb likvidity štátnymi zdrojmi v súvislosti s nákazou Covid-19 antikorona záruky v celkovej výške 42  724 tis. eur.

 

Poisťovanie a zaisťovanie vývozných úverov

Poistná angažovanosť ku koncu roka 2021 klesla v porovnaní s predchádzajúcim rokom na úroveň 464 681 tis. eur, čo predstavuje medziročný pokles o 10,9 %.  Hlavným dôvodom poklesu upísaného rizika v roku 2021 bola hospodársko-ekonomická situácia v kontexte negatívnych následkov pandémie COVID-19, prejavujúca sa v útlme investičného apetítu a zahranično-obchodných aktivít exportérov.

Poistná angažovanosť (v tis. eur)

 

Podpora exportu

Prostredníctvom svojich bankových a poisťovacích činností EXIMBANKA SR v roku 2021 podporila export v celkovej výške 2 681 mil. eur, čo predstavuje medziročný pokles o 17,3 %.  

Objem podpory exportu (v mil. eur)

 

Hospodárenie EXIMBANKY SR

Nárast obchodných aktivít v roku 2021 sa pozitívne prejavil na náraste prevádzkových výnosov pri súčasnom poklese prevádzkových nákladov.

Základné finančné ukazovatele (v tis. EUR)

 

Vykázaná strata EXIMBANKY SR za rok 2021 vo výške 17 733 tis. eur bola spôsobená najmä zhoršením kvality úverového portfólia vytvoreného v predchádzajúcich obdobiach  s následnou tvorbou opravných položiek.  Podstatná časť opravných položiek je tvorená najmä vo vzťahu k majetkovej angažovanosti voči teritóriu 7. ratingovej skupiny podľa klasifikácie OECD. V zmysle členenia krajín podľa OECD kategória 7 predstavuje najvyššiu mieru rizika.

Koncentrácia voči teritóriu 7. ratingovej skupiny podľa klasifikácie OECD je priebežne monitorovaná a vyhodnocovaná orgánmi EXIMBANKY SR s cieľom prijímania opatrení zameraných na minimalizáciu rizík vyplývajúcich z tejto angažovanosti a jej znižovanie.

 

O EXIMBANKE SR:

EXIMBANKA SR je špecializovaná štátna finančná  inštitúcia, ktorá poskytuje bankové a poisťovacie služby. Primárnym cieľom EXIMBANKY SR je umožniť vstup slovenských exportérov do projektov a teritórií, kde komerčný finančný sektor prejavuje menší záujem prevziať na seba riziko. Jej cieľom je prispievať k zvyšovaniu konkurencieschopnosti tuzemských výrobcov a poskytovateľov služieb na zahraničných trhoch.

 

Kontakty pre médiá:

EXIMBANKA SR: press@eximbanka.sk

Webová stránka: www.eximbanka.sk

Komunikácia s médiami a marketing  tel.: +421 2 59 39 83 03

Copyright @ 2016 EXIMBANKA SR | Všetky práva vyhradené
Generuje redakčný systém BUXUS CMS spoločnosti ui42.