SKDomov ENHome RUдома     facebook linkedin

EXIMBANKA SR prichádza s ďalšou pomocou pre slovenských vývozcov, ktorých nepriaznivo zasiahla pandémia COVID-19

Dátum publikovania: 6.5.2020

Po začatí krízy COVID-19 začali komerčné poisťovne výrazne krátiť alebo rušiť limity na zahraničných odberateľov. Avšak vďaka využitiu dočasnej výnimky Európskej komisie môže EXIMBANKA SR umožniť slovenským exportérom pokračovať v ich exportných aktivitách a prevziať na seba ich riziko. Zavedenie tejto výnimky bude mať pozitívny vplyv na dostupnosť úverových limitov na poistenie, ako aj na upísané riziko. Záväzky EXIMBANKY SR z takéhoto poistenia budú kryté štátom.

Náhle vypuknutie ochorenia COVID-19 neznamená len vážnu celosvetovú hrozbu pre verejné zdravie, ale predstavuje aj výrazný šok pre globálnu ekonomiku a ekonomiku EÚ. Podniky tak čelia vážnemu nedostatku likvidity, a ich podmienky obchodovania sú vystavené väčším finančným rizikám. Z dôvodu krátenia a rušenia limitov komerčných poisťovní nebude ponuka poistenia pre slovenských exportérov dostatočná. Táto situácia tak môže mať za následok obmedzenie slovenských výrobcov v ďalšej produkcii, či exporte aj na doteraz bezpečné teritóriá, ako napríklad krajiny EÚ, Kanada, Spojené kráľovstvo či USA.

EXIMBANKA SR tak vďaka využitiu výnimky Európskej komisie (Oznámenie Komisie 2020/C 101 I/01), ktorá aktuálne platí do 31.12.2020, môže poisťovať krátkodobé vývozné úvery so splatnosťou do 2 rokov aj do týchto vyspelých krajín Prostredníctvom využitia výnimky Európskej komisie a dostatočnej voľnej poistnej kapacity je EXIMBANKA SR pripravená dopĺňať služby komerčných poisťovní.

Produkt – „Poistenie krátkodobých vývozných dodávateľských úverov proti komerčným a politickým rizikám- AB“ poskytuje vysokú ochranu pre slovenských vývozcov a je určený malým, stredným a veľkým podnikom, pre všetky objemy vývozu rôznym zahraničným odberateľom, s pokrytím poistenia komerčných aj politických rizík.

 umožňuje:

  • znížiť riziká vyplývajúce z platobnej neschopnosti Vášho zahraničného odberateľa (konkurz, reštrukturalizácia a iné druhy insolvencie);
  • znížiť riziká platobnej nevôle Vášho zahraničného odberateľa (napr. druhotnej platobnej neschopnosti);
  • využiť pohľadávky ako zabezpečenie v prípade rôznych foriem financovania (kontokorent, prevádzkové financovanie, faktoring, forfaiting);
  • aj naďalej poskytovať zahraničnému odberateľovi odloženú splatnosť pohľadávky;
  • krytie proti politickým rizikám, napr. vyššia moc - administratívne opatrenia spôsobené pandémiou COVID-19.
Copyright @ 2016 EXIMBANKA SR | Všetky práva vyhradené
Generuje redakčný systém BUXUS CMS spoločnosti ui42.