SKDomov ENHome     linkedin
Vyhodnocovanie vplyvu vývozu na životné prostredie a sociálne vplyvy

Vyhodnocovanie vplyvu vývozu na životné prostredie a sociálne vplyvy

EXIMBANKA SR postupuje pri vyhodnocovaní  vplyvu vývozu  na  životné  prostredie a ľudské práva podľa interných predpisov, ktoré momentálne prechádzajú aktualizáciou v zmysle revízie Odporúčania rady o spoločných prístupoch k oficiálne podporovaným vývozným úverom a environmentálnemu a sociálnemu due diligence („Spoločné prístupy”) zo 7. apríla 2016. Vyhodnocovanie vplyvu vývozu na životné prostredie a sociálne vplyvy vývozu, sa začína predložením žiadosti o poistenie a/alebo úver. Vyhodnotenie vplyvu vývozu na životné prostredie a sociálne vplyvy sa týka krajiny konečného určenia vývozu a/alebo investície slovenských právnických osôb v zahraničí.

EXIMBANKA SR postupuje pri vyhodnocovaní  vplyvu vývozu na  životné  prostredie a sociálne vplyvy v nasledovných krokoch:


Skríning

EXIMBANKA SR zhodnocuje všetky žiadosti o poistenie a/alebo úver z pohľadu či:

  • je export napojený na už existujúcu prevádzku;
  • je realizácia exportu lokalizovaná v blízkosti alebo priamo v citlivom území;
  • môže prísť vplyvom exportu k porušovaniu ľudských práv;
  • je výška podielu EXIMBANKY SR rovná alebo vyššia ako 10 miliónov SDR;
  • je predmet exportu identifikovaný priamo alebo nepriamo v zozname citlivých odvetví a sektorov.


Klasifikácia

EXIMBANKA SR na základe  skríningu  klasifikuje do kategórií A  - C:

  • všetky projekty lokalizované v blízkosti alebo priamo v citlivom území;
  • všetky projekty, kde je výška podielu EXIMBANKY SR rovná alebo vyššia ako 10 miliónov SDR;
  • všetky projekty, kde je predmet exportu identifikovaný priamo alebo nepriamo v zozname citlivých odvetví a sektorov.


EXIMBANKA SR na základe  skríningu posudzuje (eventuálne môže tieto prevádzky klasifikovať):

  • všetky existujúce prevádzky, kde je výška podielu EXIMBANKY SR rovná alebo vyššia ako 10 miliónov SDR;
  • všetky existujúce prevádzky, kde môže prísť vplyvom exportu k porušovaniu ľudských práv.


Proces klasifikácie sa uskutočňuje v zmysle všetkých desiatich Environmentálnych politík Svetovej banky (Environmentálne hodnotenie, prírodné habitaty, lesy, škodcovia, prírodné a kultúrne zdroje, nedobrovoľné presídľovanie, domorodé obyvateľstvo, bezpečnosť priehrad, medzinárodné vodné cesty, sporné územia),všetkých ôsmich Výkonnostných noriem IFC (Hodnotenie a riadenie environmentálnych a sociálnych rizík a dopadov, pracovné podmienky, využitie zdrojov a predchádzanie znečisteniu, bezpečnosť a zdravie komunity, vyvlastňovanie pôdy a nedobrovoľné presídľovanie, ochrana biodiverzity a trvalo udržateľné riadenie prírodných zdrojov, domorodý obyvatelia, kultúrne dedičstvo) a ôsmych Environmentálnych bezpečnostných a zdravotných zásad svetovej banky (lesníctvo, infraštruktúra, poľnohospodárstvo a potravinársky priemysel, chemický priemysel, baníctvo, energetický priemysel, ťažba a spracovanie ropy a zemného plynu, ostatný priemysel).

Projekty sú klasifikované do týchto kategórií:

Kategória A:
vývoz, pri ktorom je možné predpokladať značné negatívne vplyvy na životné prostredie a/alebo sociálne vplyvy, často nezvratné, tieto vplyvy zväčša presahujú dotknuté územie, na  ktorom sa bude realizovať daný vývoz. Ide najmä o vývoz  technologických celkov a  zariadení, stavieb, služieb a pod. zaradených do zoznamu citlivých odvetví a sektorov alebo nachádzajúcich sa v blízkosti alebo priamo v citlivom území (v zmysle čl. 1 - definícií Spoločných prístupov, ktoré tvoria prílohu tejto Smernice),    

Kategória B:
vývoz, pri ktorom je  menej výrazný negatívny vplyv na životné prostredie a/alebo sociálny vplyv ako  u vývozu  kategórie  A, je miestne ohraničený a nie je neodstrániteľný, do  kategórie  B budú zaradené všetky vývozy, ktoré nepatria do kategórie A ani C,

Kategória C:
vývoz, pri ktorom je minimálny alebo žiadny negatívny  vplyv  na životné  prostredie a rovnako minimálny je aj sociálny vplyv vývozu.


V  prípade klasifikácie projektu do kategórie A je nevyhnutné, vývozca predložil posudok. Výsledkom posudku   musí byť  jednoznačné  stanovisko, či vplyv vývozu na životné prostredie  vyhovuje   environmentálnym limitom a kritériám   podľa pravidiel   na  ochranu  životného  prostredia v súlade so spoločnými prístupmi. Vývozca je v  prípade klasifikácie projektu do kategórie A povinný tiež zverejniť posudok (napr. prostredníctvom svojej internetovej stránky) čo najskôr, najneskôr však 30 dní pred dátumom uzatvorenia poistnej a/alebo úverovej zmluvy s EXIMBANKOU SR.

V prípade klasifikácie projektu do kategórie B požiada EXIMBANKA SR vývozcu o predloženie príslušných informácií týkajúcich sa vplyvov projektu na životné prostredie alebo v odôvodnených prípadoch o predloženie posudku.

Monitoring

V priebehu realizácie vývozu zaradeného do kategórie A alebo B je vývozca v súlade so znením posudku povinný predkladať EXIMBANKE SR monitorovacie správy.

V prípade klasifikácie projektu do kategórie „A“, zverejní o ňom EXIMBANKA SR na internetovej stránke www.eximbanka.sk informácie, vrátane údajov o jeho názve, umiestnení, charakteristike, ako aj zdroj ostatných detailov vývozu vrátane posudku a to v najkratšom možnom termíne, najneskôr však 30 kalendárnych dní pred konečným prevzatím záväzku, t.j. podpisom poistnej alebo úverovej zmluvy.

Notifikácia - transparentnosť

EXIMBANKA SR informuje ex post prostredníctvom svojej internetovej stránky o podporených projektoch z kategórie A a B. V prípade, že má EXIMBANKA SR v rámci konkrétneho projektu pozíciu zaistiteľa alebo jej podpora sa vzťahuje len na subdodávateľa, môže sa pri informovaní obmedziť len na zverejnenie odkazu smerujúceho na internetovú stránku poistiteľa alebo exportno-úverovej spoločnosti hlavného dodávateľa vývozu.

V prípade zaradenie projektu do kategórie A alebo B EXIMBANKA SR  priebežne avšak dva krát za rok informovať  OECD – Pracovnú skupinu pre exportné úvery (Export Credit Group).

EXIMBANKA SR predkladá túto informáciu na ročnej báze do Európskeho Parlamentu.

Copyright @ 2016 EXIMBANKA SR | Všetky práva vyhradené
Generuje redakčný systém BUXUS CMS spoločnosti ui42.