SKDomov ENHome     linkedin
Prvé zasadnutie Národného kontaktného miesta

Prvé zasadnutie Národného kontaktného miesta

Dňa 20.9.2016 sa uskutočnilo na Ministerstve hospodárstva SR  v súlade s čl. 4 ods. 2 písm. b) Štatútu Národného kontaktného miesta pre Smernice OECD pre nadnárodné podniky (ďalej len „NKM“) 1. zasadnutie národného kontaktného miesta, na ktorom bol schválený rokovací poriadok NKM, ďalej bola predsedom NKM Mgr. Radovanom Urbanom Kocákom, PhD., MPH, podaná informácia o činnosti Stáleho zastúpenia pri OECD a v rámci bodu rôzne členovia diskutovali o hlavných oblastiach a témach, ktorým sa NKM bude v najbližšom čase venovať.

Smernice OECD pre nadnárodné podniky (ďalej len Smernice) obsahujú súbor odporúčaní z oblasti spoločenskej zodpovednosti podnikov adresovanej vládami nadnárodným spoločnostiam, ktoré sú aktívne na medzinárodných trhoch. Smernice boli vytvorené členmi OECD v spolupráci so zástupcami zamestnávateľských a zamestnaneckých zväzov a mimovládnym sektorom. Ide o vôbec najkomplikovanejší nástroj svojho druhu, ktorého signatármi je v súčasnosti 46 štátov a jedna medzinárodná organizácia. Dodržiavanie doporučení zakotvených v Smerniciach je zo strany podnikov dobrovoľné a nie je právne vymáhateľné.
Od iných, podobných nástrojov sa Smernice líšia hlavne tým, že pre ich implementáciu sa štáty zaviazali zriadiť „Národné kontaktné miesta“, ktorých hlavnou činnosťou je:

 • zvyšovanie povedomia o Smerniciach medzi dotknutou verejnosťou a
 • napomáhať zmierlivo riešiť prípady, v ktorých je namietané porušenie Smerníc.


Hlavnými nositeľmi medzinárodných investícií, ktoré sú motorom prispievajúcim k rastu globálnej ekonomiky, sú nadnárodné spoločnosti. Kľúčové prínosy nadnárodných spoločností je možné vidieť v tvorbe pracovných miest, rozvoji ľudského potenciálu, efektívnej distribúcii kapitálu, transfere technológií, znalostiach a schopnostiach, ktoré podstatným spôsobom prispievajú k hospodárskemu rozvoju ako hostiteľským, tak aj domovským štátom. Napriek nepopierateľnej pozitívnej úlohe, ktorú zohrávajú nadnárodné spoločnosti v rámci ekonomického rozvoja, vynárajú sa s prehlbujúcou sa globalizáciou aj obavy z toho, akým spôsobom dopadajú ich aktivity na spoločnosť, v rámci ktorej pôsobia. Členské štáty OECD, ktoré dlhodobo uznávajú, že zodpovedné správanie je kľúčovou súčasťou otvorenej medzinárodnej investičnej klímy, sa rozhodli v 70. rokoch minulého storočia vytvoriť Smernice OECD ako nástroj, ktorých cieľom je napomáhať posilňovať vzájomnú dôveru medzi nadnárodnými podnikmi a spoločnosťou a zvyšovať tým príspevok nadnárodných podnikov k udržateľnému rozvoju.

Smernice vedú nadnárodné podniky k tomu, aby predchádzali a zamedzovali negatívnym dopadom svojich činností na spoločnosť, a to prostredníctvom minimálnych štandardov správania, ktoré by mali nadnárodné spoločnosti dodržiavať bez ohľadu na to, kde pôsobia.


Základné oblasti, ktorým sa Smernice venujú sú:

 • sprístupňovanie informácií,
 • ľudské práva,
 • zamestnanosť a pracovnoprávne vzťahy,
 • životné prostredie,
 • boj s korupciou,
 • záujmy spotrebiteľov,
 • veda a technológie,
 • hospodárska súťaž,
 • dane.


Zdroj:  http://www.mhsr.sk/narodne-kontaktne-miesto/147090s

Copyright @ 2016 EXIMBANKA SR | Všetky práva vyhradené
Generuje redakčný systém BUXUS CMS spoločnosti ui42.