SKDomov ENHome     linkedin
Druhé zasadnutie Národného kontaktného miesta pre smernice OECD

Druhé zasadnutie Národného kontaktného miesta pre smernice OECD

Dňa 31. 03. 2017 sa konalo v poradí už druhé zasadnutie Národného kontaktného miesta pre smernice OECD (NKM), od založenia tohto inštitútu na jeseň 2016. Hlavnými bodmi bolo schválenie Dodatku č. 1 k Štatútu NKM a Dodatku č. 1 k Rokovaciemu poriadku NKM. Aktualizácia obidvoch dokumentov bola vykonaná v nadväznosti na žiadosť Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Ministerstva vnútra SR o členstvo v NKM, ktoré bolo pozitívne prijaté zo strany všetkých súčasných členov NKM a účasť dvoch nových rezortov bola schválená. Zároveň boli v materiáli vykonané doplnenia súvisiace s procedúrou hlasovania per rollam, ako aj iné formálne úpravy a doplnenia. Obidva dokumenty boli na zasadnutí schválené a budú zverejnené na web stránkach NKM (MH SR).

Súčasne boli členom poskytnuté aktuálne informácie o činnosti NKM, medzi hlavnými rezonovala informácia o plánovanom seminári NKM v spolupráci so sekretariátom OECD zastrešujúcim problematiku NKM, ktorá sa uskutoční na jeseň 2017 v dvoch mestách na Slovensku a cieľom je popularizácia Smerníc OECD pre nadnárodné spoločnosti, vrátane aktuálnej práce OECD v oblasti zodpovedného správania podnikov, vyzdvihnutie dôležitosti Národného kontaktného miesta pre Smernice OECD pre nadnárodné spoločnosti, diskusia so zástupcami spoločností pôsobiacich v SR. Na seminári budú, okrem podnikateľov a zástupcov nadnárodných podnikov, prítomní aj zástupcovia relevantných rezortov, experti z OECD, akademická obec, ktorí budú vedieť diskutovať o tejto problematike.

Druhou prednesenou informáciou bol výstup z rokovania s predsedom pracovnej skupiny (PS) pre zodpovedné správanie podnikov (RBC), s ktorým sa stretli najvyšší predstavitelia Stálej misie SR pri OECD, kde bol predstavený aj spoločný projekt SR NKM a OECD, práve vyššie spomenutý seminár na zvyšovanie povedomia. Uvedená informácia bola zo strany predsedu PS RBC prijatá veľmi pozitívne a p. R. Niewenkampf prejavil záujem participovať na uvedenom seminári v SR.

Taktiež boli členovia NKM informovaní o skutočnosti, že na výročnom fóre CECGA v úvode apríla bude predstavený inštitút NKM členom tohto združenia a prezentovaná aj súčasná aktivita NKM.

Dňa 20. júna 2017 bol per rollam procedúrou členmi NKM schválený Dodatok č. 2 k Štatútu NKM, ktorým sa doplňuje inštitucionálne zloženie národného kontaktného miesta o neziskové občianske združenie Stredoeurópska asociácia správy a riadenia spoločností (CECGA).

Copyright @ 2016 EXIMBANKA SR | Všetky práva vyhradené
Generuje redakčný systém BUXUS CMS spoločnosti ui42.