SKDomov ENHome RUдома     facebook linkedin
Vybrané ustanovenia a kapitoly o exportných úveroch Konsenzu OECD

Vybrané ustanovenia a kapitoly o exportných úveroch Konsenzu OECD

Platby v hotovosti

Účastníci Dohovoru budú požadovať, aby kupujúci tovarov a služieb, ktoré podliehajú oficiálnej podpore zaplatili v hotovosti minimálne 15% hodnoty exportnej zmluvy v deň začiatku úveru alebo pred dňom začiatku úveru.

Dňom začiatku úveru sa rozumie dátum, kedy kupujúci fyzicky prevezme tovary. V prípade zmluvy na predaj kapitálového zariadenia pre celý závod alebo továreň, ak dodávateľ nie je zodpovedný za uvedenie do prevádzky bude najneskorším dňom začiatku úveru dátum, kedy má kupujúci fyzicky prevziať celé zariadenie. Ak je vývozca zodpovedný za uvedenie do prevádzky bude najneskorším dňom začiatku dátum uvedenia do prevádzky.

Splácanie istiny

Istina exportného úveru sa bude bežne splácať v rovnakých a pravidelných splátkach najmenej raz za šesť mesiacov, pričom prvá splátka bude zaplatená najneskôr šesť mesiacov po dni začiatku úveru.

Platba úrokov

Úrok sa bežne počas doby splácania nebude kapitalizovať, ale bude splatný aspoň raz za šesť mesiacov, pričom prvá splátka bude zaplatená najneskôr šesť mesiacov po dni začiatku úveru.

Maximálna doba splatnosti

Maximálna doba splatnosti sa mení v závislosti od klasifikácie krajiny určenia(pozri: Rozdelenie krajín do kategórií I. a II. podľa výšky HDP na obyvateľa)

  1. Pre krajiny kategórie I je maximálna doba splatnosti päť rokov s možnosťou dohodnúť dobu splatnosti na osem a pol roka , ak sú dodržané postupy oznámenia vopred  povolených výnimiek.
  2. Pre krajiny kategórie II je maximálna doba splatnosti desať rokov.

Zvláštne doby splatnosti pre iné nejadrové elektrárne:
Maximálna doba splatnosti pre nejadrové elektrárne bude 12 rokov.

Miestne náklady

  1. Miestne náklady pozostávajú z výdavkov za tovary a služby v krajine kupujúceho, ktoré sú potrebné buď na splnenie zmluvy vývozcu alebo na realizáciu projektu, ktorého časť tvorí zmluva vývozcu. Nezahŕňajú províziu, ktorá má byť zaplatená sprostredkovateľovi vývozcu v krajine kupujúceho.
  2. Oficiálna podpora sa bude poskytovať maximálne do výšky 100% hodnoty vyvážaných tovarov a služieb, vrátane tovarov a služieb dodávaných tretími krajinami, ale bez miestnych nákladov. V dôsledku toho suma miestnych nákladov, ktorá bude podporovaná za úverových podmienok neprekročí sumu platby v hotovosti. Oficiálna podpora miestnych nákladov sa nebude poskytovať za výhodnejších podmienok ako sú podmienky dohodnuté pre súvisiace exporty.
  3. Oficiálna podpora pre krajiny kategórie I bude obmedzená na poistenie a záruky, t.j. čisté krytie a nebude zahŕňať oficiálnu finančnú podporu.
Copyright @ 2016 EXIMBANKA SR | Všetky práva vyhradené
Generuje redakčný systém BUXUS CMS spoločnosti ui42.