SKDomov ENHome     linkedin
Dohoda o pravidlách pre štátom podporované exportné úvery (Konsenzus OECD)

Dohoda o pravidlách pre štátom podporované exportné úvery (Konsenzus OECD)

Slovensko je od 28. septembra 2000 členom Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD). Tá vypracovala medzinárodné pravidlá v rámci Dohovoru pre oficiálne podporované vývozné úvery (Arrangement on Officialy Supported Export Credits z 1. januára 2018), známe aj ako Konsenzus OECD. Týkajú sa predovšetkým určenia minimálnych poistných sadzieb pre jednotlivé rizikové kategórie krajín a dlžníkov v závislosti na dĺžke úveru. Konsenzus OECD vychádza z toho, že rozdeľuje krajiny do siedmich rizikových kategórií. Poslednú siedmu kategóriu reprezentujú krajiny s najvyššou úrovňou rizika. Krajiny s najmenšou mierou rizika sú zaradené do prvej kategórie. Zvláštnu kategóriu krajín prestavuje kategória nula. Tam sú zaradené krajiny s vysokými príjmami na obyvateľa.

Dohovor sa uplatňuje na oficiálne podporované exportné úvery s dobou splácania dva roky alebo viac. Oficiálna podpora môže mať formu oficiálnej finančnej pomoci (priame úvery/financovanie, refinancovanie, podpora úrokových sadzieb), finančnej pomoci (úvery a granty), poistenia a záruk exportných úverov.

Dohovor stanovuje obmedzenia podmienok exportných úverov, ktoré majú oficiálnu podporu. Tieto obmedzenia zahŕňajú minimálne limity poistného, minimálne hotovostné platby, ktoré sa majú uskutočniť v deň začiatku úveru alebo pred ním, maximálne doby splatnosti a minimálne úrokové sadzby, ktoré majú oficiálnu finančnú pomoc.

Slovenská republika ako účastnícka krajina Konsenzu OECD (Participant of the Arrangement) je oprávnená zúčastňovať sa na práci nasledujúcich pracovných skupín v rámci Konsenzu OECD:

  • konzultačná skupina pre viazanú pomoc;
  • pracovná skupina pre exportné úvery;
  • podskupina pre poistné sadzby;
  • podskupina expertov pre hodnotenie rizika krajiny;
  • podskupina expertov pre životné prostredie;
  • skupina pre sektorové porozumenie (jadrové elektrárne, lietadlá).

 

Aktualizované znenie Konsenzu OECD z roku 2022 v anglickom jazyku

Copyright @ 2016 EXIMBANKA SR | Všetky práva vyhradené
Generuje redakčný systém BUXUS CMS spoločnosti ui42.