SKDomov ENHome     linkedin
Členstvo EXIMBANKY SR v medzinárodných organizáciách

Členstvo EXIMBANKY SR v medzinárodných organizáciách

Od počiatku svojej činnosti kládla EXIMBANKA SR dôraz na spoluprácu v medzinárodnom kontexte s cieľom udržiavať systém a rozvoj poistných produktov v súlade s celosvetovými štandardmi a poskytovať slovenským vývozcom porovnateľné služby v oblasti poistenia vývozných úverov. Spolupráca so zahraničím sa realizuje vo viacerých rovinách, na bilaterálnej aj multilaterálnej úrovni, v rámci komerčného poistenia ako aj poistenia so štátnou podporou.

Pražský klub

Logo Pražský klubAktivity Pražského klubu (PK) sa začali rozvíjať z iniciatívy Bernskej únie začiatkom 90-tych rokov. Slúžili ako platforma pre stretnutia začínajúcich exportno-úverových agentúr, predovšetkým zo strednej a východnej Európy. Hlavným cieľom Pražského klubu je podporovať nové a rozvíjajúce sa exportno-úverové agentúry pri zavádzaní poistných schém exportných úverov a investícií.

Pražský klub má v súčasnosti okolo 30 členov z Európy, Ázie, aj Afriky. Všetci členovia Pražského klubu sú verejné agentúry, niektorí aj multinárodného charakteru.

EXIMBANKA SR (a jej predchodca Spoločnosť pre poistenie exportných úverov, a. s.) sa zúčastňovali na stretnutiach s generálnym tajomníkom Bernskej únie od samého začiatku.

Bernská únia  

Logo Bernská úniaEXIMBANKA SR získala štatút pozorovateľa v Bernskej únii poisťovateľov úverov a investícií (BU) na výročnom zasadnutí v Taipei v októbri 2004 na základe splnenia predpísaných výsledkov v oblasti krátkodobého, strednodobého a dlhodobého poistenia a 1. novembra 2006 na plenárnom zasadnutí BU bola zvolená za riadneho člena Bernskej únie. BU bola založená v roku 1934 a združuje v súčasnosti 54 poisťovateľov exportných úverov a investícií zo 43 štátov na celom svete. Je vedúcou organizáciou na poli úverového poistenia. Poistené objemy v roku 2004 presiahli po prvýkrát hranicu 500 miliárd USD. Pre porovnanie uvádzame, že za posledných 10 rokov sa tieto objemy zvýšili z 346 mld. USD v roku 1993 na 650 mld., t.j. 7% svetového obchodu v roku 2003.

Hlavným cieľom BU je zavádzať a udržiavať rozumné pravidlá a princípy v oblasti posudzovania poistných prípadov, ako aj podporovať ďalší rast tohto segmentu poistenia na udržateľnom základe v súlade s jej štatútom v nasledujúcich oblastiach :

  • krátkodobé poistenie
  • strednodobé a dlhodobé poistenie
  • poistenie investícií


Bernská únia aktívne spolupracuje aj s medzinárodnými organizáciami, predovšetkým s OECD, na zmenách v Dohode (tzv. Konsenzus – Arrangement on Guidelines for Officially Supported Export Credits), ktorá sa týka pravidiel pre exportné úvery nad dva roky uskutočňovaných so štátnou podporou.

Ďalšími medzinárodnými partnermi sú Medzinárodný menový fond, ako aj ostatné organizácie z oblasti úverového poistenia, napr. ICISA a Skupina svetovej banky.

Bernská únia pravidelne organizuje pre svojich členov dvakrát za rok Annual General Meetings, na ktorých si členovia vymieňajú skúsenosti predovšetkým z oblasti underwritingu poistných prípadov, prístupu k jednotlivým štátom, poistných udalostí. Okrem toho obvykle v marci zasadajú každoročne jednotlivé výbory. Členovia BU majú možnosť zúčastňovať sa na odborných seminároch napr. z oblasti projektového financovania, poistných udalostí a vymáhania, prístupu k malým a stredným podnikom.

Sídlo sekretariátu Bernskej únie je v Londýne. Členmi BU nie sú štáty, ale jednotlivé organizácie.

www.berneunion.org.uk

Credit Alliance

CreditAlliance Group je medzinárodné zoskupenie založené francúzskou poisťovňou Coface, ktoré na báze partnerstva združuje takmer 50 poisťovateľov exportných úverov, informačné agentúry a pobočky a filiálky Coface. V rámci tejto siete vytvára podmienky, ktoré v 93 krajinách umožňujú zintenzívňovať vzájomnú obchodnú výmenu prostredníctvom kvalifikovaných nástrojov, ako je riadenie rizika a vymáhanie pohľadávok. Systém rozsiahlych online databáz, ktoré tieto nástroje umožňujú distribuovať a aplikovať využíva EXIMBANKA SR od roku 2000, kedy sa stala partnerom v sieti CreditAlliance. Výhody vplývajúce z členstva sa v praxi preukázali výrazným zefektívnením poisťovacích služieb, EXIMBANKA SR získala možnosť rýchleho prístupu k informáciám o viac ako 44 miliónoch zahraničných kupujúcich na celom svete.

Copyright @ 2016 EXIMBANKA SR | Všetky práva vyhradené
Generuje redakčný systém BUXUS CMS spoločnosti ui42.