SKDomov ENHome     facebook linkedin
Právne dôsledky korupcie a podplácania

Právne dôsledky korupcie a podplácania

Právne dôsledky korupcie a podplácania v medzinárodných obchodných transakciách v kontexte právneho systému Slovenskej republiky

V prípade zaznamenanej protispoločenskej činnosti súvisiacej s trestnými činmi korupcie a podplácania a iným protiprávnym konaním, postupuje EXIMBANKA SR v súlade s právnymi predpismi (najmä zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov, zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).

Korupcia a podplácanie ako trestný čin

Korupcia znamená priame alebo nepriame žiadanie, ponúkanie, poskytovanie alebo prijímanie úplatku alebo inej nenáležitej výhody, alebo  ich prísľubu, ktoré deformuje riadne vykonávanie povinnosti alebo správanie požadované od príjemcu úplatku, nenáležitej výhody alebo ich prísľubu.

Korupcia ohrozuje právny štát, demokraciu a ľudské práva, narúša hospodársku súťaž, bráni hospodárskemu vývoju a v konečnom dôsledku ohrozuje stabilitu demokratických inštitúcií i morálne základy spoločnosti.

Trestné činy korupcie sú nasledovné: prijímanie úplatku, podplácanie, nepriama korupcia. Obchodný zákonník určuje ako jeden z prostriedkov nekalej súťaže podplácanie.

Pod pojmom úplatok je potrebné si predstaviť akúkoľvek neoprávnenú výhodu, teda akýkoľvek neoprávnený majetkový alebo nemajetkový prospech. Právna úprava neurčuje minimálnu výšku úplatku. Na naplnenie skutkovej podstaty trestných činov korupcie nie je potrebné ani reálne prijatie/odovzdanie úplatku, postačuje žiadosť o úplatok, prijatie sľubu úplatku.

Prijímanie úplatku – priamo alebo nepriamo prostredníctvom sprostredkovateľa pre seba alebo pre inú osobu príjme, žiada alebo si dá sľúbiť úplatok, aby konal tak, že poruší svoje povinnosti vyplývajúce zo zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie.

Podplácanie – priamo alebo nepriamo prostredníctvom sprostredkovateľa sľúbi, ponúkne alebo poskytne úplatok inému aby konal tak, že poruší svoje povinnosti vyplývajúce zo zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie alebo priamo alebo nepriamo prostredníctvom sprostredkovateľa sľúbi, ponúkne alebo poskytne úplatok inej osobe.

Nepriama korupcia – kto priamo alebo nepriamo prostredníctvom sprostredkovateľa pre seba alebo pre inú osobu prijme, žiada alebo dá si sľúbiť úplatok za to, že svojim vplyvom bude pôsobiť alebo už využil svoj vplyv a pôsobil na výkon právomoci osoby.

Druhy sankcií za trestný čin korupcie a podplácania 

O určovaní druhu trestu a jeho výmery rozhoduje súd. Súd prihliadne najmä na spôsob spáchania činu a jeho následok, zavinenie, pohnútku, priťažujúce okolnosti, poľahčujúce okolnosti a na osobu páchateľa, jeho pomery a možnosť jeho nápravy.

Sankcie za korupciu  - trest odňatia slobody – výmera trestu sa líšia pri jednotlivých trestných činoch korupcie. Trest odňatia slobody môže byť od šiestych mesiacov až po pätnásť rokov, jeho výška závisí, druhu trestného činu, od závažnosti konania, rozsahu ale aj postavenia páchateľa (zahraničný verejný činiteľ).

V prípade, ak bol trestný čin korupcie spáchaný právnickou osobou, sankcie sa týkajú fungovania právnickej osoby. Právnickej osobe môžu byť uložené nasledovné tresty: zrušenie právnickej osoby, trest prepadnutia majetku, trest prepadnutia veci, peňažný trest, trest zákazu činnosti, trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie, trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní, trest zverejnenia odsudzujúceho rozsudku.

Copyright @ 2016 EXIMBANKA SR | Všetky práva vyhradené
Generuje redakčný systém BUXUS CMS spoločnosti ui42.