SKDomov ENHome     facebook linkedin

Medzinárodná regulácia

Dohovor o boji s podplácaním zahraničných verejných činiteľov
v medzinárodných obchodných transakciách

Slovensko ešte pred vstupom do Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj ratifikovalo Dohovor o boji s podplácaním zahraničných verejných činiteľov v medzinárodných obchodných transakciách 11. februára 1999. Touto dohodou sa riadia zahraničnoobchodné operácie podporované štátom vo všetkých štátoch, ktoré sú členom klubu najbohatších krajín sveta – OECD. Cieľom Dohovoru o boji s podplácaním zahraničných verejných činiteľov v medzinárodných obchodných transakciách je vytvoriť zákonné predpoklady pre uplatnenie trestného postihu osôb, ktoré v určených prípadoch pôsobia na zahraničného verejného činiteľa tak, aby konal, alebo sa zdržal konania v súvislosti s výkonom verejných povinností kvôli získaniu, alebo udržaniu podnikateľskej aktivity, alebo inej výhody v podnikaní v zahraničí.

Dohovor predpokladá, že každá zmluvná strana prijme také opatrenia, ktoré sú potrebné na to, aby sa podľa jej zákon stanovilo, že každý kto úmyselne ponúkne, sľúbi alebo poskytne nenáležitú peňažnú alebo inú výhodu, či už priamo alebo cez sprostredkovateľov, zahraničnému verejnému činiteľovi, pre toho činiteľa, alebo pre tretiu stranu, aby tento činiteľ konal alebo sa zdržal konania v súvislosti s výkonom úradných povinností, aby sa získala alebo udržala obchodná činnosť alebo iná neprimeraná výhoda pri realizácii medzinárodného obchodu, spáchal trestný čin.

Ustanovenia Dohovoru OECD sa dostali do Trestného zákona. Okrem toho Slovenská republika ratifikovala ďalšie medzinárodné dohody, ktoré priamo, alebo nepriamo zasahujú do sféry zahraničného obchodu. Ide o Trestnoprávny dohovor o korupcii a Občianskoprávny dohovor o korupcii Rady Európy, či Dohovor OSN proti korupcii.

3. fáza hodnotenia OECD

Slovenská republika bola v roku 2011 hodnotená 3. fázou hodnotenia OECD boja proti podplácaniu zahraničných verejných činiteľov, v rámci rovnomennej Pracovnej skupiny OECD proti podplácaniu zahraničných verejných činiteľov - Bribery in international transactions.

Copyright @ 2016 EXIMBANKA SR | Všetky práva vyhradené
Generuje redakčný systém BUXUS CMS spoločnosti ui42.