SKDomov ENHome RUдома     facebook linkedin
Sprístupnenie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám

Sprístupnenie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám

Poskytovanie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií); platnom znení (ďalej len „Zákon“)


S
pôsob zriadenia povinnej osoby, jej právomoci a kompetencie a popis organizačnej štruktúry (§ 5 ods. 1 písm. a) Zákona)

Spôsob zriadenia povinnej osoby

Exportno-importná banka Slovenskej republiky (skrátene EXIMBANKA SR) so sídlom Grösslingová 1, 811 09 Bratislava, IČO: 35 722 959, IČ DPH: SK2020990796 je právnickou osobou zriadenou zákonom č. 80/1997 Z.z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka číslo: 651/B.

Právomoci povinnej osoby

Zákon č. 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky.

 1. Financovanie vývozných úverov;
 2. Financovanie dovozných úverov;
 3. Poisťovanie vývozných úverov;
 4. Zaisťovanie vývozných úverov;
 5. Poskytovanie záruk;
 6. Ďalšie činnosti.

Popis organizačnej štruktúry  

Orgánmi EXIMBANKY SR sú:

 1. Rada banky - je štatutárnym orgánom EXIMABANKY SR; Rada banky má 5 členov (generálny riaditeľ, traja námestníci a ďalší člen, ktorý nie je zamestnancom EXIMBANKY SR); v mene EXIMBANKY je oprávnený podpisovať generálny riaditeľ a člen Rady banky, pričom v neprítomnosti generálneho riaditeľa je oprávnený podpisovať poverený námestník generálneho riaditeľa a člen Rady banky;
 2. Generálny riaditeľ – je predsedom Rady banky a zastupuje EXIMBANKU SR navonok;
 3. Dozorná rada - je najvyšším kontrolným orgánom EXIMBANKY SR, ktorý dohliada na výkon jej činnosti; Dozorná rada má 7 členov.

EXIMBANKA SR sa člení na útvary priamo riadené generálnym riaditeľom a divízie.

Organizačné útvary priamo riadené generálnym riaditeľom a divízie sa zriaďujú najmä pre jednotlivé úseky činnosti EXIMBANKY SR.

Organizačné útvary priamo riadené generálnym riaditeľom a divízie sa členia na odbory alebo iný na ich úroveň postavený organizačný útvar.

Organizačný poriadok a jeho zmeny schvaľuje Rada banky. 


Miesto, čas a spôsob, akým možno získavať informácie; informácie o tom, kde možno podať žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie (§ 5 ods. 1 písm. b) Zákona)

 •  Žiadosť o poskytnutie informácie je žiadateľ oprávnený podať:
  1. písomne alebo
  2. ústne.

 • Žiadosti o sprístupnenie informácií je žiadateľ oprávnený podať:
  1. osobne v podateľni EXIMBANKY SR, Grösslingová 1, Bratislava 1 (v pracovných dňoch v čase od 9:00 hod. do 14:00 hod.);
  2. telefonicky na č. 02/59 39 83 03 alebo 02/59 39 86 20 (v pracovných dňoch v čase od 9:00 hod do 14:00 hod);
  3. poštou na adrese: EXIMBANKA SR, Grösslingová 1, 811 09 Bratislava 1;
  4. faxom na č. 02/52 93 16 24;
  5. na e-mailovú adresu informacie@eximbanka.sk;
  6. osobne na odbore komunikácie a sekretariátu generálneho riaditeľa (v pracovných dňoch v čase od 9:00 hod. do 14:00 hod.).

 • Za písomnú žiadosť sa považuje žiadosť doručená v tlačenej forme poštou, osobným doručením, faxom alebo žiadosť doručená elektronickou poštou.
  Vzor písomnej žiadosti o poskytnutie informácie
 • Za ústnu žiadosť sa považuje žiadosť podaná osobne alebo telefonicky. Z takto podanej žiadosti sa vyhotovuje záznam.

 • Žiadosť je podaná dňom, keď bola oznámená povinnej osobe, ktorá má požadované informácie k dispozícii. EXIMBANKA SR žiadateľovi na jeho žiadosť písomne potvrdí podanie žiadosti a oznámi predpokladanú výšku úhrady za sprístupnenie informácie.

 • Žiadosť o sprístupnenie informácií musí mať predpísané náležitosti stanovené Zákonom, a to:
  1. ktorej povinnej osobe je určená,
  2. kto ju podáva - meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa, jeho adresu na doručovanie alebo sídlo,
  3. ktorých informácií sa žiadosť týka,
  4. aký spôsob sprístupnenia informácie žiadateľ navrhuje.

 • Ak je žiadosť o sprístupnenie informácií nezrozumiteľná, resp. nemá predpísané náležitosti podľa bodu 6 tohto dokumentu, EXIMBANKA SR bezodkladne vyzve žiadateľa, aby v určenej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako sedem dní odo dňa doručenia výzvy, neúplnú žiadosť doplnil. Súčasne poučí žiadateľa o tom, ako treba doplnenie urobiť.

 • Ak napriek výzve EXIMBANKY SR žiadateľ žiadosť neopraví, resp. nedoplní a informáciu nemožno pre tento nedostatok sprístupniť, EXIMBANKA SR žiadosť odloží a oznámi to žiadateľovi.

 • Informácie EXIMBANKA SR sprístupní:
  1. ústne,
  2. nahliadnutím do spisu (vrátane možnosti vyhotoviť si odpis alebo výpis),
  3. odkopírovaním informácií na technický nosič dát,
  4. sprístupnením kópií predlôh s požadovanými informáciami,
  5. telefonicky,
  6. faxom,
  7. poštou, alebo
  8. elektronickou poštou.

Ak informáciu nemožno sprístupniť spôsobom určeným žiadateľom, dohodne EXIMBANKA SR so žiadateľom iný spôsob sprístupnenia informácie; ak sa nedohodnú, EXIMBANKA SR sprístupní žiadateľovi informáciu technicky vykonateľným spôsobom vyžadujúcim v porovnaní s inými spôsobmi najnižšie náklady za sprístupnenie informácií.

 • Ak žiadateľ navrhovaný spôsob sprístupnenia informácií v žiadosti neuvedie, pri sprístupnení informácie sa vychádza z právne vyvrátiteľnej domnienky, že navrhovaný spôsob sprístupnenia je zhodný so spôsobom podania žiadosti.

 • Pri sprístupňovaní informácie nevidiacej, slabozrakej, nepočujúcej alebo nedoslýchavej osobe EXIMBANKA SR postupuje osobitným spôsobom ustanoveným Zákonom. Pri podaní žiadosti takáto osoba predloží kópiu preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím.

 • Ak predmetom žiadosti je získanie informácií, ktoré už boli zverejnené, EXIMBANKA SR môže bez zbytočného odkladu, najneskôr však do piatich dní od podania žiadosti, namiesto sprístupnenia informácií žiadateľovi oznámiť údaje, ktoré umožňujú vyhľadávanie a získanie zverejnenej informácie.

 • Ak žiadateľ trvá na sprístupnení zverejnenej informácie, EXIMBANKA SR mu ju sprístupní a v takom prípade začína lehota na sprístupnenie plynúť dňom, keď žiadateľ oznámil, že trvá na priamom sprístupnení informácie.

 • Ak EXIMBANKA SR, ktorej bola doručená žiadosť, nemá požadované informácie k dispozícií a ak má vedomosť o tom, kde možno požadovanú informáciu získať, postúpi žiadosť do piatich dní odo dňa doručenia žiadosti povinnej osobe, ktorá má požadované informácie k dispozícii, inak žiadosť odmietne rozhodnutím. Postúpenie žiadosti EXIMBANKA SR bezodkladne oznámi žiadateľovi. Lehota na vybavenie žiadosti začína plynúť znovu dňom, keď povinná osoba dostala postúpenú žiadosť.

 • Žiadosti o sprístupnenie informácií osobne alebo nahliadnutím do spisu sa vybavujú v priestoroch EXIMBANKY SR každý utorok (ak je pracovným dňom), a to v čase od 9:00 hod. do 12:00 hod.


Postup, ktorý musí povinná osoba dodržiavať pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní, vrátane príslušných lehôt, ktoré je nutné dodržať (§ 5 ods. 1 písm. d) Zákona)

 • Žiadosť o sprístupnenie informácií vybaví EXIMBANKA SR bezodkladne, najneskôr do ôsmich pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadostí a do 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe v prístupnej forme.

 • Lehotu na sprístupnenie informácie môže EXIMBANKA predĺžiť najviac o 8 pracovných dní (alebo o 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe v prístupnej forme), a to najmä z nasledovných závažných dôvodov:
  1. vyhľadávanie a zber požadovaných informácií na inom mieste, ako je sídlo EXIMBANKY SR vybavujúcej žiadosť,
  2. vyhľadávanie, zber alebo spracovanie väčšieho počtu oddelených alebo odlišných informácií požadovaných na sprístupnenie v jednej žiadosti,
  3. preukázateľné technické problémy spojené s vyhľadávaním a sprístupňovaním informácie, o ktorých možno predpokladať, že ich možno odstrániť v rámci predĺženej lehoty,
  4. vyžiadanie si súhlasu na sprístupnenie informácie od osoby oprávnenej udeliť súhlas na sprístupnenie informácie podľa Zákona.

 • Predĺženie lehoty EXIMBANKA SR oznámi žiadateľovi bezodkladne, najneskôr pred uplynutím lehoty podľa bodu 1 tejto časti. V oznámení uvedie dôvody, ktoré viedli k predĺženiu lehoty.

 • Ak EXIMBANKA SR poskytne žiadateľovi požadované informácie v rozsahu, spôsobom a v zákonom stanovenej lehote, urobí rozhodnutie zápisom v spise. Proti takému rozhodnutiu nemožno podať opravný prostriedok.

 • Ak EXIMBANKA SR v lehote na vybavenie žiadosti neposkytla informácie, ani nevydala rozhodnutie a ani nesprístupnila informáciu, predpokladá sa, že vydala rozhodnutie, ktorým odmietla poskytnúť informáciu. Za deň doručenia rozhodnutia sa v tomto prípade považuje tretí deň uplynutia lehoty na vybavenie žiadosti.

 • Ak žiadosti o sprístupnenie informácií nebolo vyhovené hoci len sčasti, EXIMBANKA SR o tom vydá písomné rozhodnutie v lehote stanovenej Zákonom. Rozhodnutie sa nevydá len vtedy, ak bola žiadosť odložená pre neodstránenie jej nedostatkov aj napriek predchádzajúcej výzve.

 • Ak požadovaná informácia tvorí utajovanú skutočnosť podľa osobitného zákona alebo je predmetom bankového tajomstva alebo daňového tajomstva podľa osobitného zákona, ku ktorým žiadateľ nemá oprávnený prístup, EXIMBANKA SR ju nesprístupní s uvedením odkazu na príslušný právny predpis.

 • Informácie, ktoré sa dotýkajú osobnosti a súkromia fyzickej osoby, písomnosti osobnej povahy, podobizne, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy týkajúce sa fyzickej osoby alebo jej prejavov osobnej povahy povinná osoba sprístupní len vtedy, ak to ustanovuje osobitný zákon, alebo s predchádzajúcim písomným súhlasom dotknutej osoby.


Miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku a možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia povinnej osoby, vrátane výslovného uvedenia požiadaviek, ktoré musia byť splnené (§ 5 ods. 1 písm. c) Zákona)

 •  Odvolanie možno podať:
  1. poštou na adrese: EXIMBANKA SR, Grösslingová 1, 811 09 Bratislava 1;
  2. osobne v podateľni EXIMBANKY SR, Grösslingová 1, Bratislava 1 (v pracovných dňoch v čase od 9:00 hod. do 14:00 hod.);
  3. telefonicky na č. 02/59 39 83 03 alebo 02/59 39 86 20 (v pracovných dňoch v čase od 9:00 hod. do 14:00 hod.);
  4. faxom na č. 02/52 93 16 24;
  5. na e-mailovú adresu informacie@eximbanka.sk;
  6. osobne na odbore biznis development a marketing (v pracovných dňoch v čase od 9:00 hod. do 14:00 hod.).

 • Proti rozhodnutiu EXIMBANKY SR o odmietnutí požadovanej informácie môže žiadateľ podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti. Odvolanie žiadateľ podáva EXIMBANKE SR.

 • Odvolací orgán rozhodne do 15 dní od doručenia odvolania. Ak v tejto lehote nerozhodne, predpokladá sa, že vydal rozhodnutie, ktorým odvolanie zamietol a napadnuté rozhodnutie potvrdil. Za deň doručenia tohto rozhodnutia sa považuje druhý deň po uplynutí lehoty na vydanie rozhodnutia.

 • Ak EXIMBANKA nevyhovie odvolaniu v plnom rozsahu, predloží ho spolu so spisovým materiálom odvolaciemu orgánu najneskôr do 15 dní odo dňa, keď jej odvolanie bolo doručené. Odvolací orgán rozhodne o odvolaní do 16 pracovných dní odo dňa doručenia odvolania EXIMBANKOU SR. Ak odvolací orgán v ustanovenej lehote nerozhodne, predpokladá sa, že vydal rozhodnutie, ktorým odvolanie zamietol a napadnuté rozhodnutie potvrdil; za deň doručenia tohto rozhodnutia sa považuje druhý deň po uplynutí lehoty na vydanie rozhodnutia.

 • Ak odvolací orgán vyhovie odvolaniu v celom rozsahu a má požadovanú informáciu k dispozícii, sprístupnením požadovanej informácie zmení rozhodnutie EXIMBANKY SR, voči ktorému bolo odvolanie podané.

 • Rozhodnutie o odmietnutí žiadosti možno preskúmať v súdnom konaní podľa príslušných ustanovení občianskeho súdneho poriadku.


Sadzobník správnych poplatkov, ktoré povinná osoba vyberá za správne úkony a sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácií(§ 5 ods. 1 písm. f) Zákona)

 • Informácie sa sprístupňujú bezplatne s výnimkou úhrady vo výške, ktorá nesmie prekročiť výšku nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie žiadateľovi. Náklady na sprístupnenie informácie prístupnou formou osobe so zmyslovým postihnutím znáša EXIMBANKA SR.

 • Informácie zasielané elektronickou poštou, faxom a telefonicky sa sprístupňujú bezplatne.

 • Bezplatne sa môžu sprístupniť informácie, ktorých súhrnné náklady neprekročia výšku 6,65 EUR bez DPH.

 • Od úhrady nákladov sú oslobodené osoby, ktoré pri podaní žiadosti predložia kópiu preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím s vyznačením, že ide o zrakovo alebo sluchovo postihnutú osobu.

 • Žiadateľ uhradí náklady EXIMBANKY SR pred poskytnutím informácie:
  1. poštovou poukážkou,
  2. bezhotovostným prevodom na účet EXIMBANKY SR, č. účtu 3592020091/8160, variabilný symbol – číslo žiadosti o poskytnutie informácie,
  3. v hotovosti do pokladne EXIMBANKY SR každý pracovný deň od 9:00 hod. do 11:00 hod. 

 • EXIMBANKA SR je oprávnená zaplatenie úhrady odpustiť. Úhrady sú príjmami EXIMBANKY SR.


Sadzobník úhrad nákladov

Sadzobník úhrad za náklady pri sprístupňovaní informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám 

1.

Náklady spojené s vyhotovením kópie informácie:

a. jedna strana informácie formátu A4

0,04 €

b. obojstranná informácia formátu A4

0,06 €

c. jedna strana informácie formátu A3

0,08 €

d. obojstranná informácia formátu A3 

0,12 €

2.

CD ROM slim printable

0,50 €

3. 

DVD ROM printable

0,80 €

4. 

Obálka:

a. formát A6

0,06 €

b. formát A5

0,09 €

c. formát A4

0,16 €

5. 

Náklady spojené s odoslaním informácie podľa aktuálneho cenníka poštových služieb.

K cenám uvedeným v bodoch 1. – 4. sa pripočíta DPH.


Prehľad predpisov, podľa ktorých povinná osoba koná a rozhoduje alebo ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb vo vzťahu k povinnej osobe (§ 5 ods. 1 písm. e) Zákona)

 • Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v platnom znení;
 • Zákon č. 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky v platnom znení;
 • Zákon č. 122/2013  Z. z. o ochrane osobných údajov;
 • Smernica Rady banky EXIMBANKY SR č. 2/2011 Na zabezpečenie zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).
Copyright @ 2016 EXIMBANKA SR | Všetky práva vyhradené
Generuje redakčný systém BUXUS CMS spoločnosti ui42.